مطالعه برخی از الکترولیت‌ها و آنزیم‌های سرم خون ماهی بنی (Barbus sharpeyi) و کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشی در استان خوزستان

نویسندگان

چکیده

  خلاصه:   به منظور تعیین مقادیر برخی الکترولیت­ها و آنزیم­های سرم خون ماهی بنی (Barbus Sharpeyi) و ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشی و مقایسه آن ­ ها با یکدیگر از 121 قطعه ماهی بنی بالغ نر (61) و ماده (60) و 126 قطعه ماهی کپور علفخوار نر (71) و ماده (55) به ظاهر سالم پرورش یافته در مرکز پرورش آزادگان واقع در حومه شهرستان اهواز از ناحیه ساقه دمی، خونگیری به عمل آمد. پارامترهای آنزیمی و فسفر به روش­های معمول آزمایشگاهی به وسیله بیوشیمی آنالیزر، سدیم و پتاسیم به روش فلیم فتومتری و کلسیم و کلر به صورت دستی به ترتیب به روش ارتوکرزول فتالئین و تیوسیانات مورد سنجش قرار گرفت. در این مطالعه میانگین کلی AST ، ALT ، ALP ، LDH ، سدیم، پتاسیم، کلر، کلسیم و فسفر در خون ماهی بنی به ترتیب 3/10 ± 5/277، 9/2 ± 9/49، 5/2 ± 2/51و 5/32 ± 4/356 واحد در لیتر، 8/0 ± 3/140، 1/0 ± 1/2 و 3/1 ± 4/96 میلی مول در لیتر 2/0 ± 2/10و 4/0 ± 8/15 میلی گرم در دسی­لیتر و در خون ماهی کپور به ترتیب 9/9 ± 116، 1/2 ± 6/19، 5/5 ± 135 و 9/24 ± 2/342 واحد در لیتر 7/0 ± 3/140، 06/0 ± 7/1 و 3/1 ± 5/89 میلی مول در لیتر 1/0 ± 5/9 و 5/0 ± 6/13 میلی گرم در دسی لیتر بدست آمد. آنالیز آماری نشان داد که در ماهی بنی میانگین AST ، ALT ، LDH ، پتاسیم، کلر، کلسیم و فسفر به طور معنی داری بالاتر از ماهی کپور علفخوار و در ماهی کپور علفخوار فقط میانگین ALP به طور معنی­داری بالاتر از ماهی بنی می­باشد (05/0 >P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on some blood serum electrolytes and enzymes in cultured fishes: benni (Barbus sharpeyi) and grass carp (Ctenopharyngodon idella) in Kkuzestan province

چکیده [English]

  Abstract:   In order to determine some blood serum electrolytes and enzymes in benni (Barbus sharpeyi) and grass carp (Ctenopharyngodon idella) cultured in ponds at the Azadegan culturing center in Khuzestan province, Ahvaz, Iran. Blood samples were collected from caudul vein of 121 male (61) and female (60) mature benni and 126 male (71) and female (55) grass carp. Blood serum enzymes and phosphorus were measured by automatic analyser with laboratory routine methods. Sodium and potassium were determined by flame photometry method and calcium and chloride were measured by manual with colorimetric orto – cresolphthalein and thiocyanate methods respectively. In this study the overall mean of AST, ALT, ALP, LDH, sodium, potassium, chloride, calcium and phosphorus in benni were 277.5 ± 10.3, 49.9 ± 2.9, 51.2 ± 2.5, 356.4 ± 32.5 U/L, 140.3 ± 0.8, 2.1 ± 0.1 and 96.4 ± 13 mmol/l, 10.2 ± 0.2 and 15.8 ± 0.4 mg/dl respectively and in grass carp were 116.1 ± 9.9, 19.6 ± 2.1, 135 ± 5.5, 342.2 ± 24.9 U/L, 140.3 ± 0.7, 1.7 ± 0.06, 89.5 ± 1.3 mmol/l, 9.5 ± 0.1 and 13.6 ± 0.5 mg/dl respectively. Statistical analysis showed that in grass carp ALP was higher than the benni and the overall mean of calcium, phosphorus, potassium, chloride, AST, ALT and LDH in benni were higher than the grass carp (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Barbus sharpeyi
  • Ctenopharyngodon idella
  • Serum enzymes
  • Electrolytes