بررسی تغییرات برخی الکترولیت های (کلسیم، پتاسیم و منیزیم ) سرم در گاوهای مبتلا به پریکاردیت ضربه ای

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   بیماری پریکاردیت ضربه‌ای، به دنبال بلع اجسام خارجی نوک تیز در گاو ایجاد می‌گردد. این بیماری هر ساله موجب خسارات اقتصادی فراوانی به صنعت دامپروری کشور می‌گردد. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین تغییرات بعضی از الکترولیت‌های سرم (کلسیم، پتاسیم و منیزیم) در دام‌های مبتلا به پریکاردیت ضربه‌ای است، تا بر اساس آن، تشخیص سریع­تر و صحیح­تر این اختلال انجام گیرد. در این مطالعه که در طی 2 سال و بر روی 19 رأس گاو مبتلا به پریکاردیت ضربه‌ای ارجاع داده شده به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. نشانه‌های بالینی، وضعیت کلسیم، پتاسیم و منیزیم سرم دام‌های بیمار بررسی شد. نتایج با استفاده از آزمون T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان الکترولیت‌های سرم در دام‌های بیمار، نسبت به دام‌های سالم به طور بسیار معنی­داری، کاهش داشته است (01/0> P ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of some serum electrolytes (Ca2+, K+ and Mg2+) changes in cattle with traumatic Pericarditis

چکیده [English]

 Abstract: Traumatic Pericarditis is caused by ingestion of sharp foreign bodies in cow. This disease causes many economical losses in animal husbandry industry. The aim of the study was to determine some serum electrolytes (Ca2+, K+ and Mg2+) changes rapid and exact diagnosis. During two years, 19 cows that were referred to Shahid Chamran University of Ahwaz Veterinary hospital with traumatic pericarditis were examined for clinical signs and serum levels of Ca2+, K+ and Mg2+. The results were analyzed by T-student test. Results showed that serum electrolytes (Ca 2+, K+ and Mg2+) in affected cattle significantly decreased in compare with control animals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Traumatic pericarditis
  • Cattle
  • Calcium
  • potassium
  • Magnesium