کلیدواژه‌ها = آناتومی
تعداد مقالات: 11
1. مطالعه آناتومیکی شاخه های سرخرگ سیلیاک در شتر یک کوهانه ایرانی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-125

محمد حسن یوسفی


2. مطالعه ساختار تشریحی و بافت‌شناسی غده پاراتیروئید در شتر یک کوهانه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-77

سید جواد احمدپناهی


3. مطالعه ی مقایسه ای آناتومی مخ چه در خدنگ نر و ماده بالغ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 165-165

پریا باهوش


4. مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی کبد در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 172-172

سعیده اکبریان


5. مطالعه ی مقایسه ای آناتومی مخ در خدنگ نر و ماده بالغ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-173

پروین محمدیان


6. مروری بر هیستوفیزیولوژی هیپوکامپ: چشم اندازی برای شناخت کارکرد حافظه

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 178-178

ارمغان بهفر


7. مطالعه مروری و قیاسی بررسی آناتومی چشم شتر یک کوهانه

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 180-180

لادن مزینانیان


8. مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی لوزالمعده در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-189

امیر رضا سلمانی


9. مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی طحال در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 190-190

آرمینه رفیعی