کلیدواژه‌ها = آناتومی
تعداد مقالات: 10
1. مطالعه ساختار تشریحی و بافت‌شناسی غده پاراتیروئید در شتر یک کوهانه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398

سید جواد احمدپناهی


2. مطالعه ی مقایسه ای آناتومی مخ چه در خدنگ نر و ماده بالغ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 165-165

پریا باهوش


3. مطالعه ی مقایسه ای آناتومی مخ در خدنگ نر و ماده بالغ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-173

پروین محمدیان


4. مروری بر هیستوفیزیولوژی هیپوکامپ: چشم اندازی برای شناخت کارکرد حافظه

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 178-178

ارمغان بهفر


5. مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی لوزالمعده در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-189

امیر رضا سلمانی


6. مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی کبد در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 172-172

سعیده اکبریان


7. مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی طحال در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 190-190

آرمینه رفیعی


8. مطالعه مروری و قیاسی بررسی آناتومی چشم شتر یک کوهانه

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 180-180

لادن مزینانیان