مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی لوزالمعده در تیهو

نویسنده

دانشجوی دکترای عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه :پرنده تیهو یا کبک تیهو نوعی کبک از راسته‌ی ماکیان‌سانان و تیره‌ی قرقاولانبوده که یکی از زیستگاه های مهم آن ایران است. اهمیتمطالعهآناتومیکی لوزالمعده  در پرندگان ازجهتتغییراتیهمچون دژنراسیونوتورم این ارگانها دربیماریهایعفونیومتابولیکمیباشد.نتایج این مطالعه در زمینه های مختلف بهداشت و بیماری های طیور از جمله کالبدگشایی، آسیب شناسی بیماری های مهم متابولیک و عفونی  و آناتومی پرندگان سودمند خواهد بود. روش کار :به منظور این تحقیق 14قطعه تیهوی نر و ماده به صورت تصادفی انتخاب شد. هم چنین از سه تیهوی نر و سه ماده، نمونه بافتی اخذ گردید و پس از آماده سازی با روش هماتوکسیلین و ائوزین، رنگ‌آمیزی گردید.بحث و نتیجه گیری :لوزالمعده تیهو اندامی طویل در فضای بین دو بازوی صعودی و نزولی دوازدهه است. با توجه به اتصالات آنلوزالمعده به سه لوب پشتی ، شکمی و طحالی تقسیم می‌شود. در این ارگان تیغه‌های بسیار ظریف و کوتاهی از کپسول به داخل غده نفوذ کرده و غده را به لوبول‌های نامحسوسی تقسیم ‌می‌کند.آسینی‌ها به‌طور نامنظم کنارهم قرار دارند و لومن در همه آن ها  مشخص نیست. نتایج حاصل نشان می دهد که ساختمان آناتومیکی و بافتیلوزالمعده تیهو با وجود تفاوت های جزئیکه بیشتر در بخش مورفولوژی مشاهده شد ، تشابه زیادی با سایر پرندگان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -