مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی طحال در تیهو

نویسنده

دانشجوی دکترای عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه:پرنده تیهو یا کبک تیهو نوعی کبک از راسته‌ی ماکیان‌سانان و تیره‌ی قرقاولان بوده که یکی از زیستگاه های مهم آن ایران است. اهمیت مطالعه آناتومیکی طحال در پرندگان ازجهت تغییراتی همچون دژنراسیونوتورم این ارگانها دربیماریهای عفونی باشد.این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های ساختاری اندام فوق در تیهو انجام شد. نتایج این مطالعه در زمینه های مختلف بهداشت و بیماری های طیور از جمله کالبدگشایی، آسیب شناسی بیماری های مهم متابولیک و عفونی  و آناتومی پرندگان سودمند خواهد بود. روش کار :به منظور این تحقیق 14قطعه تیهوی نر و ماده به صورت تصادفی انتخاب شد. هم چنین از سه تیهوی نر و سه ماده، نمونه بافتی اخذ گردید و پس از آماده سازی با روش هماتوکسیلین و ائوزین، رنگ‌آمیزی گردید. بحث و نتیجه گیری :طحال تیهو اندامی گلابی شکل به‌رنگ قرمز قهوه‌‌ای در بخش خلفی سطح احشایی کبد چپ می‌باشد.ساختارپولپهای سفید و قرمز ناواضح است وهیچ انشعاب ترابکولیبهداخل بافت طحال وارد نمیشود وازاین نظرمشابه ماکیان و مرغ شاخداربوده و با کبوتر و اردک متفاوت است. نتایج حاصل نشان می دهد که ساختمان آناتومیکی و بافتی طحال تیهو با وجود تفاوت های جزئی که بیشتر در بخش مورفولوژی مشاهده شد ، تشابه زیادی با سایر پرندگان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -