مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی کبد در تیهو

نویسنده

چکیده

زمینه مطالعه : اهمیت مطالعه آناتومیکی کبد در پرندگان از جهت تغییراتی همچون دژنراسیون و تورم این ارگانها در بیماری های عفونی و متابولیک می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های ساختاری اندام فوق در تیهو انجام شد. نتایج این مطالعه در زمینه های مختلف بهداشت و بیماری های طیور از جمله کالبدگشایی، آسیب شناسی بیماری های مهم متابولیک و عفونی  و آناتومی پرندگان سودمند خواهد بود. روش کار: به منظور این تحقیق 14قطعه تیهوی نر و ماده به صورت تصادفی انتخاب شد. هم چنین از سه تیهوی نر و سه ماده، نمونه بافتی اخذ گردید و پس از آماده سازی با روش هماتوکسیلین و ائوزین، رنگ‌آمیزی گردید. بحث ونتیجه گیری : کبد دارای دو لوب راست و چپ است و لبه خلفی لوب چپ دارای بریدگی کوتاهی است . کیسه صفرا در سطح احشائی لوب راست از بخش میانی تا لبه خلفی این لوب و درصورت پر بودن روی لوب شکمی لوزالمعده کشیده می‌شود و دوکی طویل تا لوله‌ای شکل دارد. به علت عدم نفوذ کامل تیغه‌های کپسول به داخل پارانشیم کبد، لوبولاسیون نسج نامشخص می‌باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که ساختمان آناتومیکی و بافتی کبد در تیهو با وجود تفاوت های جزئی که بیشتر در بخش مورفولوژی مشاهده شد ، تشابه زیادی با سایر پرندگان دارد. درمطالعه مورفومتری  کبد نیز تفاوت معنی داری در دو جنس  دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -