مطالعه ی مقایسه ای آناتومی مخ در خدنگ نر و ماده بالغ

نویسنده

دانشجوی دکترای عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه : خدنگیان خانواده‌ای از راسته ی گوشتخواران در فروراسته ی گربه‌سانان هستند. این حیوانات گستردگی جغرافیایی نسبتا وسیعی داشته و در نواحی زیادی از قاره ی آسیا و شمال آفریقا یافت می شوند. این مطالعه بر روی ویژگی های مورفولوژیکی و مورفومتریک مخ صورت گرفت و نتایج  آن می تواند در مطالعات  ناهنجاری شناسی ،  آسیب شناسی ، رفتار شناسی ، و شناسایی ویژگی های کالبد شناسی به منظور افزایش دامنه ی علوم آناتومی گوشتخواران مفید باشد. روش کار : به منظور انجام مطالعه ی حاضر تعداد 10 قلاده خدنگ هندی خاکستری بالغ شامل 5 قلاده نر و 5 قلاده ماده تهیه گردید. پس از انجام مراحل پوست کنی ، امعا و احشای نمونه های مربوطه  تخلیه شده و ستون فقرات و جمجمه جدا شدند. محلول بافر فرمالین 10 % درون بطن های مغزی تزریق  شد و نمونه ها در محلول ثابت کننده غوطه ور شدند. در ادامه نمونه ها خارج شده و جمجمه برداشته شد و پس از یک هفته اندازه گیری ها و تصاویر مربوطه ثبت گردید. بحث و نتیجه گیری : در بررسی مورفولوژی مخ مشخص گردید که از نمای پشتی مجموع نیمکره های مخ به شکل یک مثلت متساوی الساقین  است . از نظر بررسی چین و شکنج های موجود در نیمکره های مخ در خدنگ ، هیچ تفاوتی از نظر شکل و تعداد با سگ و گربه مشاهده نگردید . به طور کلی از نتایج این مطالعه اینگونه استنتاج گردید که از لحاظ مورفولوژیک ساختار مغز در خدنگ دارای شباهت های زیادی با سایر گوشتخواران بوده و تفاوت های عمده ای با سایر حیوانات و انسان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -