مطالعه ی مقایسه ای آناتومی مخ چه در خدنگ نر و ماده بالغ

نویسنده

دانشجوی دکترای عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه : خدنگیان خانواده‌ای از راسته ی گوشتخواران در فروراسته ی گربه‌سانان هستند. این حیوانات گستردگی جغرافیایی نسبتا وسیعی داشته و در نواحی زیادی از قاره ی آسیا و شمال آفریقا یافت می شوند. این مطالعه بر روی ویژگی های مورفولوژیکی و مورفومتریک مخ چه صورت گرفت و نتایج آن می تواند در مطالعات  ناهنجاری شناسی، آسیب شناسی، رفتار شناسی، و هم چنین شناسایی ویژگی های کالبد شناسی به منظور افزایش دامنه ی علوم آناتومی گوشتخواران مفید باشد. روش کار : به منظور انجام مطالعه ی حاضر تعداد 10 قلاده خدنگ هندی خاکستری بالغ شامل 5 قلاده نر و 5 قلاده ماده تهیه گردید. پس از انجام مراحل پوست کنی ، امعا و احشای نمونه های مربوطه  تخلیه شده جمجمه جدا گردید و نمونه ها در محلول ثابت کننده غوطه ور شدند. در ادامه نمونه ها خارج شده و جمجمه برداشته شد و پس از یک هفته اندازه گیری ها و تصاویر مربوط به ساختمان مخ چه ثبت گردید. بحث و نتیجه گیری : در بررسی  مورفولوژی ساختار مخ چه مشخص گردید که ناحیه ی کرمینه کمی بزرگتر از هر یک از نیمکره های مخ چه می باشد و در برش سهمی ، بر روی کرمینه نیز شیار هایی موجود بود که  تعداد این شیار ها و برگه ها در نمونه ها ی موجود 10 تا 11 عدد محاسبه شد. به طور کلی در این مطالعه به جز مواردی محدود تفاوتی میان ساختمان مخ چه در خدنگ و سایر گوشتخواران دیده نشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -