کلیدواژه‌ها = رت
ارزیابی تأثیر عصاره الکلی گیاه رازیانه بر التیام زخم‌های جلدی در رت

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 187-197

10.22075/jvlr.2024.31846.1075

محمد کریمی؛ محمد حسن یوسفی؛ حسام اسکافیان؛ حمید رضا مسلمی؛ سحر غفاری


بررسی تاثیر متیونین بر تعداد سلول های لانگرهانس پوست رت

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 213-221

10.22075/jvlr.2024.32998.1087

محمدناصر ناظم؛ سیدمحسن سجادیان؛ کیوان محمدی؛ مهدی صابری


بررسی هیستوشیمیایی تخمدان موش صحرایی بعد از تزریق داخل صفاقی نیکوتین

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 195-205

10.22075/jvlr.2021.23339.1034

فاطمه بالازاده کوچه؛ شاپور حسن زاده؛ حمید کریمی


بررسی اثر بربرین بر تغییرات الکتروانسفالوگرافی در تشنجات ناشی از 4- آمینو پیریدین در رت

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 161-161

10.22075/jvlr.2018.3293

- انسیه سجادیان جاغرق


بررسی سرولوژیک عفونت ناشی از لپتوسپیرا در رت های وحشی شهرستان اهواز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 111-111

بهمن مصلی نژاد1، غلامرضا عبداله پور2، رضا آویزه1؛ مسعود قربانپور نجف آبادی 3، فاطمه خلیلی4*


بررسی پاتولوژیک اثرات مسمومیت با فلوراید در مغز رت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 137-137

علی اصغر تهرانی1، بابک بیک زاده2؛ اصغر مرواریدی3، مهلا محمدی طبری4*


اثرات اسید پالمیتولئیک در پیشگیری از لیپوتوکسیسیتی ناشی از اسید پالمیتیک در سلول های قلبی رت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 199-199

الهام زاده هاشم1 ، محمدکاظم کوهی2،محسن اسلامی3