بررسی اثر بربرین بر تغییرات الکتروانسفالوگرافی در تشنجات ناشی از 4- آمینو پیریدین در رت

نویسنده

1. فارغ التحصیل دکتری عمومی دامپزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد 2. دانشیار بخش فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد 3. دانشیار بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقدمه: بربرین یکی از مواد تشکیلدهنده گیاه زرشک است که اثرات فارماکولوژی آن بر روی مغز شامل اثرات ضداضظراب، ضدتشنج و خصوصیت حفاظت عصبی میباشد. در این مطالعه اثر محافظتی بربرین بر تشنجات ناشی از 4- آمینو پیریدین از منظر الکتروانسفالوگرافی یا نوار مغز در رت مورد بررسی قرار گرفته است. روش کار: رتهای مورد استفاده در این مطالعه بطور تصادفی در7 گروه (تعداد رتها در هر گروه پنج عدد میباشد) شامل: شم، دیازپام(18 نانومول)+ 4- آمینو پیریدین ، نرمالسالین+ 4- آمینو پیریدین ، بربرین(5/2 نانومول)+  4- آمینو پیریدین ، بربرین(5 نانومول)+  4- آمینو پیریدین ، بربرین(10 نانومول)+  4- آمینو پیریدین ، بربرین(10نانومول)  تقسیم شدند. 20 دقیقه قبل از تزریق4- آمینو پیریدین (mg/kg7،بصورت داخل صفاقی)، به حیوانات نورمال سالین، دیازپام یا بربرین (5/2، 5 یا 10نانومول) (به کمک تکنیک استروتکس و تزریق داخل بطن مغزی) تزریق شد و تا یک ساعت پس از تزریق 4- آمینو پیریدین ، الکتروانسفالوگرافی ثبت شد. سپس فرکانس سیگنالهای عصبی و مدت زمان این سیگنالها بر روی گرافهای نوار مغزی مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتیجهگیری: بربرین با دوز 5 و 10 نانومول نسبت به دیازپام به عنوان یک داروی ضد تشنج شناخته شده توانست بطور چشمگیر فرکانس سیگنالهای عصبی را کاهش و مدت زمان سیگنالهای عصبی را افزایش دهد که نشان دهندهی اثر آرام بخشی و ضد تشنجی بربرین میباشد. همچنین این مطالعه نشان داد که تزریق بربرین به تنهایی تغییری در نوار مغز ایجاد نکرده و ایمن میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -