بررسی تاثیر متیونین بر تعداد سلول های لانگرهانس پوست رت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 بخش علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

10.22075/jvlr.2024.32998.1087

چکیده

سلول های لانگرهانس، زیر مجموعه ای از سلول های دندریتیک ساکن اپیدرم می باشند. آنتی بادی ها یا گاماگلوبولین ها از ترکیب آمینواسیدها به وجود می آیند و در نتیجه، سیستم ایمنی می تواند به وسیله آمینواسید جیره تحت تاثیر قرار گیرد. اسیدآمینه ضروری متیونین، از مهم ترین اسیدآمینه های مورد نیاز پستانداران است. نشان داده شده که کمبود S-آدنوزین متیونین (SAM) باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود.
بر این اساس، هدف این مطالعه، ارزیابی مقادیر متفاوت متیونین داخل صفاقی بر تعداد سلول های لانگرهانس پوست رت بود.
40 رت ماده هم سن به صورت تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه های تیمار به ترتیب 50، 100 و 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم متیونین داخل صفاقی به مدت 10 روز دریافت کردند. پس از کشتار، لایه های اپیدرم، درم و نیز سلول های لانگرهانس پوست ارزیابی گردید.
با مشاهده ضخامت اپیدرم و درم، اختلافی بین گروه ها دیده نشد. یافته های هیستوپاتولوژی، خونریزی یا التهابی را بین گروه های تیمار و کنترل نشان نداد.
نتایج بدست آمده نشان داد که متیونین نمی تواند تعداد سلول های لانگرهانس را در پوست سالم تغییر دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effect of the methionine on the number of the skin Langerhans cells in the rat

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naser Nazem 1
  • Sayed Mohsen Sajjadian 2
  • Keyvan Mohammadi 2
  • Mehdi Saberi 3
1 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Langerhans cells (Lc) are a subset of dendritic cells that reside in the epidermis. Antibodies or immunoglobulins arise from a combination of amino acids and as a result, the immune system can be affected by dietary amino acid.
Methionine, in particular, is a vital amino acid for mammals, and studies have shown that a deficiency in S-adenosine methionine (SAM) can lead to a weakened immune system So, the aim of this study was to evaluate the effect of different levels of intra peritoneal methionine on LC numbers in rat.
Forty female rats of the same age were divided randomly into the four equal groups. Treatment groups received a daily corresponding dose of L-methionine (50, 100 and 200 mg/kg B.W.; i.p.) for 10 consequent days. After slaughtering, epidermis,dermis. and Langerhans cells were
The results in the epidermis and dermis showed no difference in the thickness of these layers in all groups. Histopathologic findings did not display any congestion or inflammatory cells infiltration in all treatment groups compare to the controls.
Obtained results revealed that methionine cannot change the number of Langerhans cells in healthy skin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methionine
  • Langerhans cell
  • Histomorphometry
  • Rat