مقایسه وزن بدن، فاصله پاهای عقب و غلظت سرمی تستوسترون رت‌های نر به دنبال تجویز دزهای کم و مزمن آکریل آمید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

آکریل آمید مونومری با توانایی تخریب اعصاب محیطی، ایجاد جهش ژنتیکی، شکست کروموزومی، تخریب بافت­های بیضه، مرگ پیش از تولد و تومورهای با منشاء اختلالات اندوکرینی در جوندگان را بوجود می آورد. گزارش‌‌‌های متناقضی در خصوص سطح سرمی تستوسترون به دنبال تجویز آکریل آمید ارائه شده است.
مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر تجویز خوراکی و مزمن دزهای مختلف آکریل آمید بر غلظت سرمی تستوسترون و ارتباط آن با تغییرات ایجاد شده در پارامترهای عصبی در رت های نر صورت گرفته است. به همین منظور تعداد 40 سر رت نر به سن تقریبی سه هفته تهیه، وزن کشی و به صورت تصادفی در 4 گروه شامل 3 گروه تیمار به ترتیب A، B و C و 1 گروه کنترل (D) تقسیم شدند. آکریل آمید در دزهای 1/0 ، 1 و10میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن، 5 روز در هفته و به مدت 12 هفته از راه گاواژ، به رت های گروه تیمار به ترتیب A، B و C تجویز شد. به رت‌های گروه کنترل نیز روزانه 3 میلی لیترمحلول 9/0% سالین بازای کیلو گرم وزن بدن، 5 روز در هفته و به مدت 12 هفته به روش گاواژ تجویزشد. اندازه گیری وزن بدن و فاصله پاهای عقب در هنگام فرود آمدن به عنوان معیارهایی برای ارزیابی پیشرفت نوروتوکسیسیتی بکار گرفته شدند. پایین‌‌‌ ترین درصد افزایش رشد و بالاترین اندازه دور نگه داشتن پاهای عقب در موقع فرود آمدن روی سطح صاف در رت‌های گروه C مشاهده گردید(P>0.05). همچنین در این مطالعه سطح سرمی تستوسترون در رت‌های گروه‌های تیمار کاهشی را در مقایسه با رت‌های گروه کنترل نشان دادند، و پایین ترین مقدار کاهش در رت‌های گروهCمشاهده شد(P>0.05). باتوجه به معنی دار نبودن تغییرات ناشی از تجویز دزهای پایین و دراز مدت آکریل آمید بر پارامترهای عصبی و غلظت سرمی تستوسترون در رت نر مطالعه بیشتری در این زمینه مورد نیازاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing Body Weight, Landing Hindlimb Footsplay and Serum Testostron Concentration Following Chronic Low Dose Acrylamide Administration in Male Rats

نویسندگان [English]

  • Keivan Jamshidi
  • Majid MOhmmad Sadegh
چکیده [English]

Acrylamide monomer causes peripheral neurotoxicity, mutagenicity, clastogenicity, male reproductive toxicity, prenatal lethality, and endocrine-related tumors in rodents. The main purpose of this study was to determine the toxicopathologic effects of chronic low doses of ACR on the male rat serum testosterone concentration and its relation to neurological indices including body weight gain and LHF. For this purpose, 40 male rats (Wistar, approximately 250 g) were selected. Rats were housed in polycarbonate boxes as 5 per each. Randomly assigned groups of rats (10 rats per exposure group. total 3 exposure groups as A, B and C) were exposed to 0.1, 1, 10mg/kg per day×5 days/week × 12 weeks p.o. (gavage) respectively. The remaining 10 rats were housed in group (D) as control group. Control rats received daily i.p. injections of 0.9% saline (3ml/kg). As indices of developing neurotoxicity, weight gain and landing hind limb foot splay (LHF) were determined. Weight gains were measured daily prior to injection. The lowest percentage of body weight gain and the highest value of LHF were observed in rats belong to group C, which received the highest dose of ACR. In addition, serum testosterone concentration in
Comparing with rats in control group D, significant decrease in serum testosterone concentration were observed in treatment groups and the lowest value in group C.
Our results suggest that ACR adversely affect on growth, development and reproduction (serum testosterone concentration) of male rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acrylamide
  • Testosterone
  • Body Weight
  • Rat