دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-150 
6. بررسی سرواپیدمیولوژیکی سرووارهای لپتوسپیرا در گاوهای استان گیلان

صفحه 49-56

یداله اسدپور؛ ابراهیم رحیم آبادی؛ پیمان سایه بان