بررسی غلظت ید با روش فعال سازی نوترونی در سرم گوسفند و بز استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش مواد معدنی در تغذیه دامها، شناخت وضعیت عناصر معدنی در مواد غذایی امری ضروری به نظر می رسد در میان عناصر کمیاب معدنی، عنصر ید از اهمیت خاصی برخوردار است وهدف اصلی از این آزمایش اندازه گیری غلظت ید درسرم خون گوسفند و بز استان سمنان می باشد که بدین منظور جهت اندازه گیری ید پس از جداسازی سرم خون، اندازه گیری غلظت آن با روش فعال سازی نوترونی (NAA) انجام شد. این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی(CRD) به شکل آزمایش فاکتوریل(3×2×2×4) که شامل اثر فصل در چهارسطح (بهار، تابستان، پائیز و زمستان) ، اثر نوع دام در دو سطح
(گوسفند وبز)، اثر جنس دام در دو سطح( نر و ماده) و نیز اثر سن دام در سه سطح ( زیر یک سال، یک تا سه سال و سه سال به بالا) در چهار تیمار انجام گرفت. در هرتیمار 10 رأس دام وجود داشت و داده ها در رویه مدل های عمومی خطی آنالیز و مقایسه میانگین ها در سطح 5 درصد انجام گرفت. نتایج نشان داد که غلظت سرم خون در فصول مختلف نسبت به یکدیگر معنی دار بود (05/0 >P) بطوریکه نتایج غلظت  سرمی ید در فصل زمستان(ppb 33/267) و کمترین غلظت سرمی ید در فصل تابستان (ppb 39/191) مشاهده شد. اثر جنس نیز معنی دار شد وغلظت این عنصر در خون ماده ها (ppb 05/211)  و جنس نر (ppb 56/248) بود. با توجه به نوع دام نیز معنی دار گردید،غلظت این عنصر در گوسفند (ppb 35/250) و در مقایسه با بز (ppb 26/209) بود. ولی اثر سن معنی دار نشد. لذا غلظت ید در سن بالا با میانگینppb 78/210 و در سنین زیر یک سال دارای میانگین ppb 34/229 بود. اثر متقابل جنس و نوع دام در این آزمایش معنی دار بود، اما در سایر اثرات متقابل معنی دار نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of serum concentration of iodine by Neutron Activation Analysis method (NAA) in sheep and goats in Semnan province

نویسندگان [English]

  • Khosro ghazvinia
  • Ali Mahdavi
  • Reza Jamshidi
چکیده [English]

Considering importance function of trace element in animal feeding, recognizing the circumstance of mineral elements in feedstuffs seems to be necessary ,Between trace elements, Iodine has an important role .The main aim of this study is determination of Iodine concentration in blood serum of goats and sheep in Semnan province . For this purpose, blood sample were taken and after separating blood serums. Iodine concentrations were measured using Neutron Activation Analysis (N.A.A).This experiment was conducted in a completely randomized design (CRD) as a factorial experiment (4×2×2×3) including:season in 4 levels (spring,summer,Autumn and winter), type of livestock in 2 levels (sheep and goat),sex effect in 2 levels (male and female) and age factor in three levels(0-1,1-3 and more than 3 years).There was ten animals replicates in each treatments.  Data were Analysed with GLM procedure (General linear Model) where  was %5. Results showed that Iodine concentration in serum was different between seasons and maximum Iodine concentration was observed in winter (267.33 ppb) and the minimum was belong to summer (191.39 ppb). Iodine concentration in males (248.56 ppb) and female(211.05 ppb) was significantly different. Comparing between animal types, showed that, Iodine concentration was significantly different between sheep (250.35 ppb) and goats(209.26 ppb) ,while there  was not a significant difference for age factor  and iodine concentration were 210.78 and 229.34 ppb forelder and young groups respectively and except interaction effect between  genus  andanimal type , all other interactions were not differ significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Serovar
  • Leptospira
  • MAT
  • Guilan
  • Iran