مطالعه آلودگی انگلی پوست و آبشش کپورماهیان دندان دار زنده زا(Poecilliid)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این تحقیق سه گونه از کپورماهیان دندان‌دار زنده‌زا از لحاظ آلودگی انگلی طی سال 1393 بررسی شدند. 120 نمونه (هر گونه 40 قطعه) از گونه‌های زنده‌زای زینتی شامل مولی سیاه(Poecilia sphenops)،گوپی(Poecilia reticulata) و پلاتی(Xiphophorus maculatus) مورد آزمایش قرار گرفتند. در این بررسی  5/42%  نمونه‌ها آلوده بودند. انگل‌های تک‌یاخته جداسازی شده شامل:Ichthyophthyrius multifiliis، Trichodina sp.، Apiosoma sp. و انگل‌های پریاخته شامل :Gyrodactylus bullatarudis.، Urocleidoides reticulatus، Urocleidoides sp. بود. فراوانی انگلی در مولی، گوپی وپلاتی به ترتیب 5/57، 5/32 و 5/12 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

parasitic infection of Cyprinodonts skin and Gill

نویسندگان [English]

  • sara mehdizadeh 1
  • MohammadReza salimi-Bejestani 2
چکیده [English]

Parasitic infection of three species of Cyprinodonts was investigated during 2014. A total of 120 samples(40 of each species) including: Black Molly(Poecilia sphenops),Guppy( Poecilia reticulate) and Platy(Xiphophorus maculatus) were examined. 42.5% of samples were infected. Isolated protozoan parasite consisted Ichthyophthyrius multifiliis, Trichodina sp., Apiosoma sp. And metazoan parasite included Gyrodactylus bullatarudis, Urocleidoides reticulatus and Urocleidoides sp. Frequency of isolated parasites in Molly, Guppy and Platy were 57.5, 32.5 and 12.5, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parasitic infection
  • skin
  • Gill
  • Cyprinodonts