بررسی شیوع سرمی پادتن ویروس بلوتانگ در گوسفندان استان چهار محال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

2 بخش تحقیقات دامپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

چکیده

بلوتانگ یکی از بیماری های عفونی و غیر مسری قابل انتقال توسط حشرات، کولیکوئیدس در نشخوار کنندگان است. این بیماری تهدیدی برای تجارت جهانی وانتقال دام و فراورده های دامی در دنیا است همچنین این بیماری مشکل بزرگی در خاورمیانه می باشد. در این مطالعه جهت تشخیص آنتی بادی ویروس بلوتانگ در گوسفندان استان چهارمحال و بختیاری تحقیقی در سال 1394 در دو منطقه بوم شناسی (کوهستانی و جلگه ای) انجام گرفت. نمونه های خون بصورت تصادفی از گوسفندان دو منطقه اخذ شد. برای بررسی آنتی بادی اختصاصی بلوتانگ نمونه های سرمی با آزمون الیزای رقابتی مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع از 928 نمونه سرم گوسفند آزمایش شده 78/49% مثبت ارزیابی شدند. درمقایسه بین دو منطقه نمونه گیری شده میزان شیوع در منطقه جلگه ای (94/59%) نسبت به  منطقه کوهستانی (24/24%)  بطور معنی داری بیشتر بود (P<0.05). در مقایسه بین رده های سنی مختلف، هیچ اختلاف معنی داری بین گروههای سنی مختلف مشاهده نشد (P>0.05). بین جنس و موارد سرمی مثبت ارتباط وجود داشت و موارد سرمی مثبت در نرها بیشتر از ماده ها بود(P<0.05). شیوع بیماری در گوسفندان دارای سابقه سقط به طور معنی داری بیشتر بود(P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the seroeprevalence of blue-tongue virus antibody in sheep of Charmahal-va-bakhtiari province, Iran

نویسندگان [English]

  • Hooda Arzani 1
  • Vahid Noaman 2
چکیده [English]

Blue-tongue is one of infectious, non-contagious and insect –born viral disease of ruminants. It is one of the major impediments in trade and free international movement of livestock and their products. It is also an important problem in the Middle East.
In this study a serological survey was carried out to detect group specific blue-tongue virus antibodies in sheep serum collected in two regions (mountain and plain) of Chaharmahal-Va-Bakhtiari province of Iran in 2015. Blood samples were taken randomly. A competitive enzyme linked immunosorbent assay(C-ELISA) was conducted to test the serum samples for blue tongue virus (BTV) group specific antibodies. BTV seropositive reaction were obtained in 462 (49.78%) out of 928 tested sera. Higher seroprevalence was observed in plain region (P<0.05). No significant difference was found within age groups (P>0.05).An association was found between seropositivity and sex, males had higher seropositive than females (P<0.05). An association was found between seropositivity and abortion history (P<0.05). Blue–tongue has been never before reported in Chaharmahal-Va-Bakhtiari and this is the first serological survey for blue-tongue in this region. The results support the conclusion that BTV was widespread in this area of Iran and suggest that it may be endemic and need for further investigation.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Blue-tongue
  • Seroprevalence
  • Sheep
  • Chaharmahal-Va-Bakhtiari province
  • Iran