مطالعه مقدماتی وجود باقیمانده آنتی بیوتیک جنتامایسین در بافت های مرغ گوشتی در شهر سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

به منظور ارزیابی خطر باقیمانده های آنتی بیوتیکی با منشاء دامی ابتدا باید اندازه گیری، پایش و غربالگری منظم آنها در گوشت ها و فرآورده های گوشتی مورد مصرف انسان انجام شود. حضور باقیمانده ها بیشتر از حداقل سطح باقیمانده (MRL) در این نوع محصولات که مورد مصرف مداوم می باشد، عوارض ناگواری در انسان در طولانی مدت ایجاد می کند. در این مطالعه در مجموع 43 نمونه بافت عضله و کبد از کشتارگاه طیور شهر سمنان در مدت یک ماه جمع آوری و به منظور ارزیابی باقیمانده آنتی بیوتیکی جنتامایسین از روش الایزا استفاده گردید. محدودیت اندازه گیری (LOD) جنتامایسین بر اساس دستورالعمل کیت سازنده ng/g 10 بود. از 21 نمونه بافت عضلانی و 22 نمونه بافت کبدی، به ترتیب 50 و 42/71 درصد نمونه ها حاوی باقیمانده جنتامایسین بودند. حداکثر میزان باقیمانده در گوشت و کبد طیور بر اساس استانداردهای کدکس ng/g 100 می باشد که بر اساس آن، به ترتیب 57/78 و100 درصد نمونه های گوشت و کبد میزان باقیمانده ای بیش از حد استاندارد داشتند. رعایت نکردن مدت زمان منع مصرف (Withdrawal Time) باعث حضور باقیمانده ها در فرآورده های با منشاء دامی می شود. بدین منظور به منظور جلوگیری از مواجهه مداوم باقیمانده ها پایش مدون و منظم داروهای دامپزشکی که با بهداشت و سلامت انسانی سر و کار دارد باید توسط سایر نهادهای مربوطه در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A preliminary study of gentamicin residual poultry products in semnan city

نویسندگان [English]

  • ebrahim shahroozian 1
  • Javad khoshgoftar 2
1
2
چکیده [English]

In order to risk assessment of antibiotics residues in animal originated food, first, it is necessary to be measurement, survey and screen of meat products that man consumed. Presence of antimicrobial residues in animal originated food regularly greater than minimum residues levels (MRLs) cause adverse effect in human. In this study, 43 samples of poultry meat and liver collected from poultry slaughter in semnan city in the second half of the year of 1393 and use ELISA method in order to evaluate gentamicin residues.Limitation of detection (LOD) for gentamicin was 10 ng/g according to kit manufacture instruction. 21 and 22 samples of muscle, liver tissue, were contained, 50 and 71.42% of the samples gentamicin residues respectively. The minimum amount of residual in meat and liver is 100 ng /g according to Codex standards, which 78.57 % and 100% of the meat and liver samples had more than the standard levels respectively. Not respecting the withdrawal period (Withdrawal Time) will be the presence of residues in products of animal origin. Systematic and regular monitoring of veterinary drugs should be placed on the agenda by relevant agencies to avoid continuous exposure to residues of veterinary drugs, that deal with human health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poultry meatGentamicin residues
  • ELISA
  • poultry meat