بررسی نقش عوامل محیطی بر توزیع فضایی فراوانی آنتی بادی ضد توکسوپلاسما گوندی در جوندگان با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در استان گلستان، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

توکسوپلاسما گوندی یک انگل تک یاخته‌ای مهم مشترک انسان و حیوانات است که می‏تواند انسان و حیوانات خونگرم را آلوده کند و فراوانی آن در شمال ایران بالاست. هدف این مطالعه، بررسی رابطه برخی از عوامل محیطی با فراوانی آلودگی جوندگان به توکسوپلاسما گوندی در استان گلستان بود. در طول زمستان سال 1394، 124 موش قهوه‌ای (Mus musculus) با تله صید شدند. نمونه خون از قلب جمع‌آوری شده و پس از جدایی سرم، حضور آنتی بادی توکسوپلاسما گوندی با استفاده از آزمون آگلوتیناسیون اصلاح شده (MAT) مورد بررسی قرار گرفت. رابطه بین فراوانی آنتی‌بادی توکسوپلاسما گوندی با میانگین دمای سالیانه، میانگین بارش سالیانه و میانگین رطوبت نسبی سالیانه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در نرم افزار 3/10 Arc Gis وIdrisi Selva مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین فراوانی آنتی‌بادی توکسوپلاسما گوندی در گرگان با میانگین رطوبت نسبی 78 درصد، میانگین بارش سالیانه 551 میلی‌متر و میانگین دمای سالیانه 5/12 درجه سانتی‌گراد مشاهده شد. نتایج سیستم اطلاعات جغرافیایی نشان داد رطوبت و دما بیشترین تأثیر را بر چگونگی توزیع فضایی آنتی بادی توکسوپلاسما گوندی در جوندگان نمونه­ گیری شده دارد. رابطه مثبت بین شیوع آنتی بادی توکسوپلاسما گوندی با رطوبت و بارندگی و همچنین رابطه منفی بین دما و فراوانی آنتی‌بادی توکسوپلاسما گوندی می‌تواند به این دلیل باشد که زنده ماندن اووسیست توکسوپلاسما گوندی در خاک مرطوب طولانی‌تر است و همچنین تراکم جمعیت میزبان توکسوپلاسما گوندی در نواحی با بارش و رطوبت بالا، بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of environmental factors on the spatial distribution of the Toxoplasma gondii antibody frequency in rodents using geographical information system (GIS) software in Golestan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • kazem behineh 1
  • somayeh namroodi 2
  • abdorasoul salman mahini 1
1
2
چکیده [English]

Toxoplasma gondii is an important zoonotic protozoan parasite that can infect human and warm-blooded animals and is so frequent in the North of Iran. The aim of this study was to investigate the relationship between environmental factors and T.gondii antibody frequency in rodents of Golestan Province. During winter 2015, a total of 124 Mus musculus were captured by handmade traps. Blood sample were collected from heart, and after separation of the sera, T.gondii antibody was analyzed by modified agglutination test (MAT). Relation between T.gondii antibody frequency with temperature, precipitation and humidity was surveyed with GIS in ArcGIS and Idrisi Selva 10.3 software. The highest T.gondii frequency was observed in Gorgan with a 78% the average humidity, 551 the annual average rainfall and 12.5°C average temperature. The GIS results showed that from the tree main factors that was analyzed, temperature and humidity had the must effect on the spatial distribution of the T.gondii antibody frequency in sampled rodents. The positive relationship between T.gondii frequency, rainfall, humidity and the negative relationship between temperature and T.gondii antibody frequency could be explained by the fact that oocysts have a longer viability in damp soil, and also the high population of T.gondii hosts in regions with high rainfall and humidity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rodents
  • Toxoplasma gondii
  • Environmental factors
  • GIS
  • Golestan
  • Iran