ارزیابی تأثیر عصاره الکلی گیاه رازیانه بر التیام زخم‌های جلدی در رت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشکده دامپزشکی سمنان

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

5 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

10.22075/jvlr.2024.31846.1075

چکیده

ترمیم زخم یکی از چالش‌های همیشگی در علوم درمانی پزشکی و دامپزشکی می­باشد. امروزه استفاده از گیاهان دارویی به منظور بهبود زخم مورد توجه قرار گرفته است. باتوجه به خواص ضدباکتریایی، ضدالتهاب بودن گیاه رازیانه، این مطالعه سعی در بررسی تاثیر عصاره الکلی برگ این گیاه بر روی زخم­های جلدی را دارد.
برای این مطالعه، ۶۰ قطعه رت نر نژاد ویستار به شکل تصادفی به 4 گروه، گروه کنترل منفی، کنترل مثبت (نیتروفورازون)، اوسرین(پماد پایه) و رازیانه تقسیم شدند. در ابتدا بر روی پشت در ناحیه بین دو کتف حیوان زخم جلدی توسط پانچ بیوپسی به قطر 1.5 سانتی متر ایجاد شد. در روزهای هفت، ۱۴ و ۲۱ تمامی گروه‌ها مورد بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک( توسط نمونه­های هیستوپاتولوژی) قرار گرفتند. نمونه­های هیستوپاتولوژی از لحاظ میزان اپیتلیزاسیون، سلول التهابی، فیبروبلاست، آنژیوژنز و کلاژن بررسی شدند.
داده­های بدست آمده اختلاف معنی­دار را بین گروه رازیانه و نیتروفورازون نسبت به گروه کنترل منفی و اوسرین نشان داد. این اختلافات معنی­دار در روز هفت از لحاظ فاکتور کلاژن و فیبروبلاست و در روز 14 از لحاظ اپیتلیزاسیون و در روز 21 از لحاظ فاکتور کلاژن، فیبروبلاست و سلول­های التهابی بود.
داده­های بدست آمده نشان دهنده بهبود روند ترمیم زخم ناشی از تاثیر برگ گیاه رازیانه می­باشد که احتمال می­رود این اثر بدلیل خواص ضدالتهابی و آنتی­بیوتیکی و نیز آنتی­اکسیدانی آن می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of alcohol extract of Foeniculum vulgare mill in repair of skin wound in rat

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karimi 1
  • MohammadHassan Yousefi 2
  • HamiReza Moslemi 4
  • Sahar Ghafari 5
1 Student of Veterinary Medicine. Faculty of Veterinary Medicine Semnan University, Semnan, Iran.
2 Department of Basic Sciences, Faculty of veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran.
4 Department of Clinical Sciences, sciences, Faculty of veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
5 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Research on wound healing agents is a developing area in biomedical sciences. Traditional Persian medicine is one of the holistic systems of medicine providing valuable information on natural remedies. Foeniculum vulgare mill has analgesic, healing, antioxidant, and anti-inflammatory properties. This study evaluated the effect of the hydroalcoholic extract of Foeniculum vulgare mill leaves on skin wound repair.
Wounds were induced on 60 rats in four groups, control, nitrofurazone treatment, user ointment, and treated with Foeniculum vulgare mill the 10%onitment extract. The treatment was performed daily, until day 21 after wound induction. Wound closure was measured and the features of the repaired tissue were investigated by histopathology in 7, 14, and 21 days after wound induction, including epithelization, inflammation, collagen deposition, angiogenesis, and fibroblasts.
The histopathological findings show that the Foeniculum vulgare mill Group and nitrofurazone group have significant differentiation from the control and user groups. Day 7 in collagen and fibroblast factors showed significant differentiation. Day 14 in epithelization factor and day 21 in collagen fibroblast and inflammation factors showed significant differentiation.
Therefore, the ability of anti-inflammatory, antioxidative, and antibacterial parameters of the Foeniculum vulgare mill could be suggestible effective for the treatment of wounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rat
  • Foeniculum vulgare mill
  • healing
  • skin wound
  • Traditional medicine