کلیدواژه‌ها = بافت شناسی
بررسی مورفولوژیکی و هیستولوژیکی کبد و پانکراس ماهی اسکار(ASTRONOTUS OCELLATUS)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 128-128

10.22075/jvlr.2018.3217

- رضا آقائی1، سهیل باقریان زکریا*2،هادی صابری بدر2


بررسی مورفولوژیکی و هیستولوژیکی طحال ماهی اسکار(ASTRONOTUS OCELLATUS)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 129-129

10.22075/jvlr.2018.3218

- رضا آقائی1، سهیل باقریان زکریا2،هادی صابری بدر*2


غده تحت حدقه‌ای در گوسفند لری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 139-139

10.22075/jvlr.2018.3237

- محسن عباسی1، مهدیه قراباغی* ،2، عباس پیرزاده3


مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی کبد در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 172-172

10.22075/jvlr.2018.3350

سعیده اکبریان


مروری بر هیستوفیزیولوژی هیپوکامپ: چشم اندازی برای شناخت کارکرد حافظه

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 178-178

10.22075/jvlr.2018.3374

ارمغان بهفر


مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی لوزالمعده در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 189-189

10.22075/jvlr.2018.3444

امیر رضا سلمانی


مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی طحال در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 190-190

10.22075/jvlr.2018.3446

آرمینه رفیعی