بررسی مورفولوژیکی و هیستولوژیکی کبد و پانکراس ماهی اسکار(ASTRONOTUS OCELLATUS)

نویسنده

چکیده

مقدمه: ماهی اسکار به عنوان یکی از ماهیان زینتی آکواریومی آب شیرین و از خانواده سیچلاید های آمریکایی است. در بحث نگهداری ماهیان زینتی، سلامت ماهی به عنوان فاکتور طول عمر ماهی حائز اهمیت فراوان است. در این مطالعه ما به بررسی کبد و پانکراس ماهی اسکار به عنوان دو عضو اساسی در سلامت ماهی میپردازیم. روش کار: تعداد 10 ماهی اسکار از یک مرکز ماهیان آکواریومی در تبریز خریداری شد. سپس مورد بررسی مورفولوژی قرار گرفت و پس از آن کبد جدا و در فرمالین 10% فیکس گردید. سپس با استفاده از دستگاه اتوتکنیکون قالب گیری و پس از آن برش هایی به ضخامت 6 میکرون برای رنگ آمیزی های هماتوکسیلین-ائوزین ، PAS و تولوئیدن بلو از قالب تهیه شد. بحث: کبد دارای سه لوب بوده، که لوب میانی بسیار حجیم تر است . هر دو لوب راست و چپ بصورت یک زائده در کنار لوب مرکزی قرار دارد.کبد در قسمت بالایی-قدامی حفره بطنی قرار گرفته و کمی متمایل به چپ است. پانکراس بصورت بافت منتشر در کبد حضور دارد و تشکیل ساختار هپاتوپانکراسی را می دهد. مشاهدات میکروسکوپیک نشان دهنده کپسولی با بافت پوششی سنگفرشی ساده، هپاتوسیت های چند وجهی با هسته مشخص و حاوی گرانول های چربی و ذرات گلیکوژن، سینوزوئیدهای خونی پراکنده درای سلول های اندوتلیال با هسته هتروکروماتینی، تشکیل ساختمان اشعه وار ستون های ریماک توسط هپاتوسیت ها ، کانالیکول های صفراوی جمع کننده صفرا مشاهده می شود . همچنین بافت پانکراسی نفوذ کرده به کبد دارای آسینی ها و سلول های ترشحی درون ریز و برون ریز با سیتوپلاسم بازوفیلی تیره و دانه های زیموژن ائوزینوفیلی در راس سلول ها و همچنین عروق مرکز کبدی-پانکراسی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -