بررسی مورفولوژیکی و هیستولوژیکی طحال ماهی اسکار(ASTRONOTUS OCELLATUS)

نویسنده

چکیده

مقدمه: ماهی اسکار به عنوان یکی از ماهیان زینتی آکواریومی آب شیرین و از خانواده سیچلاید های آمریکایی است. در ماهیان به دلیل عدم خون سازی در حفره های مرکزی استخوان، نقش طحال به عنوان یک اندام خون ساز و همچنین طبقه بندی به عنوان یک بافت لنفاوی در شناسایی وضعیت سلامت ماهی نقش بسزایی دارد. روش کار: تعداد 10 ماهی اسکار از یک مرکز ماهیان آکواریومی در تبریز خریداری شد. سپس مورد بررسی مورفولوژی قرار گرفت و پس از آن طحال جدا و در فرمالین 10% فیکس گردید. سپس با استفاده از دستگاه اتوتکنیکون قالب گیری و پس از آن برش هایی به ضخامت 6 میکرون برای رنگ آمیزی های هماتوکسیلین-ائوزین، PAS، ماسون تری کروم از قالب تهیه شد.  بحث: طحال توسط کپسول فیبروزی با سلول های مزوتلیومی پوشانده می شود.بافت همبند رتیکلور و انشعابات کپسول، داربست های طحال را تشکیل میدهند.طحال دارای پالپ سفید،پالپ قرمز، مراکز ملانوماکروفاژی و مویرگ های الیپسوئید بوده و مملو از گلبول های قرمز خون است. گلبول های قرمز نابالغ با هسته های بیضی شکل در مراکز خون ساز مشاهده می شود. قسمت عمده طحال به وسیله مویرگ های سینوزوئید و گلبول های قرمز اشغال شده است که نشان دهنده عملکرد تولید و ذخیره گلبول های قرمز در این اندام می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -