غده تحت حدقه‌ای در گوسفند لری

نویسنده

چکیده

مقدمه: انواعی از غدد جلدی در حیوانات مختلف وجود دارند. غده تحت حدقه‌ای یکی از این غدد میباشد و در برخی حیوانات از جمله گوسفند وجود دارد. این غده جز غدد سباسه محسوب میشوند. هدف از بررسی حاضر، مطالعه آناتومی و بافت شناسی غده تحت حدقه‌ای در گوسفندان لری است. روش کار: به این منظور سر گوسفندان لری از کشتارگاه تهیه و به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از ارزیابی بیومتری غدد، با جدا سازی آن‌ها، نمونه‌ها فیکس و پس از آن تهیه مقاطع میکروسکوپی انجام شد. مقاطع با روش هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی شدند. بحث و نتیجه گیری: مشاهدات ماکروسکوپی نشان داد که این غده بصورت یک ته کیسه در ناحیه زیر حدقه و متمایل به خط میانی بدن قرار دارد. تمامی سطوح بیرونی و داخلی ته کیسه توسط پوست پوشیده شده است. پوست روی ته کیسه و سطح پشتی داخل ته کیسه میزان شاخی شدن بیشتری نسبت به اپیدرم سطح شکمی داخل ته کیسه دارد. در درم سطح شکمی ته کیسه تعداد فولیکول‌های مو و غدد عرق آپوکرین بسیار نادر است در حالیکه در سایر سطوح ته کیسه به میزان بسیار زیادی وجود دارند. در پوست ناحیه شکمی غده، غدد فراوان و حجیم سباسه حضور دارند که مستقیما به سطح پوست باز میشوند در حالیکه این غدد در سایر نواحی ته کیسه به مو باز میشوند. اپیدرم ناحیه شکمی ته کیسه دارای سطحی صاف و کمتر شاخی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -