کلیدواژه‌ها = طیور
تعداد مقالات: 8
1. مروری بر بتائین به عنوان یک عامل طبیعی ضد استرس گرمایی در صنعت طیور

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 216-216

سید حسام الدین عمادی چاشمی


2. مروری بر عوامل تغذیه ای موثر بر کارایی برنامه های واکسیناسیون در پرورش طیور

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-83

- حمیدرضا علی اکبرپور1، مهدیس احمدیان شالچی *2


3. مطالعه ژنوتیپی و فنوتیپی سیستم آئروباکتین در جدایه های اشریشیاکولای از موارد کلی باسیلوز طیور

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 77-84

اعظم یزدانی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سیدکاظم بیدکی؛ حسین حسینی


4. بررسی آلودگی سالمونلائی گله های مرغ مادر در استان مرکزی از سال 1386 تا 1390

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 107-107

محمد رضا جوانمرد1، عباس گنجی2, محمد رضایی3*


7. بررسی میزان آلودگی سالمونلایی تلفات هفته اول در مرغداری های استان قزوین

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 127-127

افشین بارانی1،*، ثوره جلیل ابراهیم1، رضا نوریان1 ، شهین عشقی1


8. بررسی امکان باکتری‌زدایی از لاشه طیور به وسیله گاز ازون

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 31-41

سیاوش مکتبی؛ روجر پارتون