مطالعه ژنوتیپی و فنوتیپی سیستم آئروباکتین در جدایه های اشریشیاکولای از موارد کلی باسیلوز طیور

نویسندگان

گروه بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 خلاصه اهداف این تحقیق بررسی فراوانی توانایی تولید آئروباکتین و
حضور یکی از ژن های دخیل در بیوسنتز سیستم آئروباکتین(iucD) در جدایه­های اشریشیا کولای
(Escherichia coli)
از موارد کلی باسیلوز طیور بودند. به همین منظور تعداد 50 جدایه اشریشیا کولای
از جراحات پریکاردیت جوجه‌های گوشتی تلف شده از بیماری کلی­باسیلوز از مرغداری­های
گوشتی در استان­های تهران، البرز، و قزوین جمع آآآوری شدند و از نظر توانایی تولید آئروباکتین و حضور ژنiucD  مورد آزمایش قرار گرفتند. در بررسی
فنوتیپی، توانایی تولید آئروباکتین توسط 50 جدایه اشریشیا کولای مورد مطالعه بر اساس روش­های تشریح شده قبلی تعیین شدند. در بررسی ژنوتیپی، از
روش واکنش زنجیره‌ای پلی­مراز (PCR) به عنوان روش
مولکولی برای شناسایی ژن iucD  استفاده شد. نتایج آزمایشات فنوتیپی نشان داد که
در بین جدایه‌های اشریشیا کولای، 86% توانایی تولید آئروباکتین را داشتند. در آزمایش PCR، در 96% جدایه‌ها حضور ژنiucD  مورد تأیید قرار گرفت ولی در دو
جدایه که از نظر فنوتیپی نیز منفی بودند، ژن آئروباکتین شناسائی نشد. یافته های پژوهش حاضر نشان
داد که درصد بالائی از جدایه های اشریشیا کولای بیماریزای طیور قادر به تولید آئروباکتین می باشند که با توجه به مطالعات
مشابه سایر پژوهشگران به ویژه بررسی های مقایسه ای با جدایه های اشریشیا کولای به دست آمده از مرغان به ظاهر
سالم، وجود یک ارتباط قوی بین تولید آئروباکتین و میزان حدت در سویه های اشریشیا کولای طیور را می توان مورد تاکید
قرار داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenotypic and genotypic detection of aerobactin system among Escherichia coli isolates from cases of poultry colibacillosis

نویسندگان [English]

  • Yazdani, A
  • Peighambari, S.M
  • Bidoki, S.K
  • Hosseini, H.
چکیده [English]

Abstract
The purposes of this study were to detect the frequency of aerobactin production and the presence of iucD gene, which is involved in biosynthesis of aerobactin system, among Escherichia coli isolates from cases of avian colibacillosis. Fifty E. coli isolates recovered from pericarditis lesions of poultry colibacillosis were collected from broiler farms in provinces of Tehran, Alborz, and Ghazvin and were tested for their ability to produce aerobactin and the presence of iucD gene. Phenotypic determination was performed according to the method described previously. The isolates were examined by PCR for the presence of iucD gene. Out of 50 E. coli isolates, 43 (86%) had ability to produce aerobactin. PCR showed that out of 50 E. coli isolates, 48 (96%) possessed aerobactin encoding gene (iucD). However, the iucD gene was not detected in two isolates that were negative in phenotypic examination. The findings of the present study showed that high percentages of avian pathogenic E. coli isolates are able to produce aerobactin. Considering similar studies completed by other researchers, especially the comparative studies with E. coli isolates from apparently healthy animals, a strong association between the aerobactin production and virulence of poultry E. coli isolates is emphasized.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • Colibacillosis
  • Poultry
  • Aerobactin
  • iucD gene
  • Iran