نویسنده = بهنام مشگی
تعداد مقالات: 7
2. ارزیابی وضعیت آلودگی به نماتودهای لوله گوارش گوسفند و آینده پژوهی آن

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 77-77

مهدیه الهقلی1 ، بهنام مشگی2*


3. بررسی ویژگی های ریخت شناسی پارابرونما اسکریابینی جدایه بز از مشهد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 85-85

سید سجاد هاشمی نسب1، بهنام مشگی2*، فاطمه جالوسیان3


4. کاربرد روش‌های زیست مولکولی در تشخیص کرم‌ها و آلودگی‌های کرمی ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 81-90

فاطمه جالوسیان؛ بهنام مشگی؛ علی اسلامی؛ محمد رضا سلیمی بجستانی


5. بیماری‌های کرمی حیوانات و راه‌های مختلف تشخیص آن ها بخش دوم: روش‌های غیر انگل‌شناسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 5-19

بهنام مشگی؛ علی اسلامی؛ محمد رضا سلیمی بجستانی؛ فاطمه جالوسیان


6. بیماری های کرمی حیوانات و راه های مختلف تشخیص آن ها بخش اول:روش های تشخیص انگل شناسی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 85-93

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ سید حسین حسینی


7. ارزیابی روش الایزای نقطه ای در تشخیص دیکروسلیازیس در گاو

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 17-25

بهنام مشگی؛ مهیار فرید خمامی؛ سید حسین حسینی؛ شیما پوراکبری