ارزیابی روش الایزای نقطه ای در تشخیص دیکروسلیازیس در گاو

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   دیکروسلیوم دندریتیکوم در زمره ترماتودهای دی ژنه ا مستقر در مجاری صفراوی نشخوارکنندگان می باشد که در بعضی مناطق ایران نظیر استان های شمالی کشور، در صد بالایی از جمعیت دامی مذکور به آن آلوده اند. هدف از بررسی حاضر ارزیابی یکی از روشهای تشخیص سرمی با استفاده از دو پادگن مختلف کرم بالغ در آلودگی طبیعی گاو به این ترماتود کبدی بود. بدین منظور طی بازرسی کشتارگاهی نمونه های مثبت و منفی سرمی ( از هر مورد 40 نمونه ) با استفاده از دو پادگن بدنی و دفعی ترشحی در روش الایزا نقطه ای آزمایش شد. برای تهیه پادگن ها بعد از مراجعه به کشتارگاه ، کبد گوسفندهایی که به دیکروسلیوم آلوده بودند به آزمایشگاه منتقل گردید و کرم های بالغ از آن جدا شد. پادگن بدنی با هموژنیزاسیون و پادگن دفعی ترشحی با انکوباسیون ترماتودهای بالغ تهیه گردید. روش الایزا نقطه ای با استقرار پادگن ها بر روی کاغذ نیتروسلولز و انکوباسیون در مجاورت سرم های تحت آزمایش و سپس سرم کونژوگه انجام شد. حساسیت و ویژگی آزمون الایزا نقطه ای با استفاده از پادگن بدنی 5/75% و 77% و در استفاده از پادگن دفعی ترشحی 5/64% و 87% بود. ارزش پیشگویی مثبت و منفی در استفاده از پادگن بدنی و دفعی ترشحی به ترتیب 77% ، 5/75% و 87% ، 5/64% ارزیابی گردید. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق پیشنهاد می شود بعد از شناسایی پادگن اختصاصی جهت تشخیص آلودگی با دیکروسلیوم دندریتیکوم کارایی آن در روش های مختلف سرمی بررسی شود تا بتوان روش تشخیصی مناسب در غربالگری موارد آلودگی معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Dot-ELISA method in diagnosis of cattle dicrocoeliasis

نویسندگان [English]

  • Behnam Meshgi
  • Mahyar Farid-Khomami
  • Seyed Hossein Hosseini
  • Shima PourAkbari
چکیده [English]

  Abstract   Dicrocoeliasis is a parasitic disease caused by digenean tremarode Dicrocoelium dendriticum. The serological diagnosis of this helmenthic disease can be made by different techniques. In the present study the Dot-ELISA (Dot – Enzyme linked immunosorbent assay) was used for serodiagnosis of naturally infected cattle. Adult Dicrocoelium dendriticum obtained from the liver of naturally infected sheep were washed in cold phosphate buffer saline (PBS, pH=7.4) and stored at -20 °c. To detect antibody in sera, somatic and excretory-secretory (ES) antigens of mature trematode were used. Somatic and ES antigens prepared with haemogenization and incubation of mature trematode, respectively. For diagnostic purposes 40 positive and 40 negative cattle sera after confirmed by slaughtered were tested.   Diagnostic sensitivity and specificity values for Dot – ELISA using somatic and ES antigens were: 75.5 %, 77 % and 64.5 %, 87% respectively. Positive and negative predictive values for somatic and ES antigens were 77 %, 75.5 %, and 87 %, 64.5 %. Cross reactivity occurred with hydatid cyst (2 cases) and Fasciola (3 cases). Our findings suggested that using specific antigens for serodiagnosis of dicrocoeliasis in ruminant, particularly sheep in Iran is a primary screening test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:dicrocoelium dendriticum
  • Diagnosis
  • Dot-ELISA
  • Cattle