بیماری‌های کرمی حیوانات و راه‌های مختلف تشخیص آن ها بخش دوم: روش‌های غیر انگل‌شناسی

نویسندگان

چکیده

  خلاصه:  تشخیص دقیق بیماری­های مختلف، برای انجام اقدامات بعدی از قبیل بررسی اپیدمیولوژی، درمان، کنترل و... آ نها اهمیت بسیار زیادی دارد. برای تشخیص بیماری­ها و یا آلودگی ناشی از کرم­ها، در اکثر موارد می­توان با به کارگیری روش­های نسبتاً دقیق و ارزان انگل­شناسی آنها را تشخیص داد. ولی در بسیاری از موارد مانند ابتلای خوک به تریشین و یا مراحل داخل بافتی و یا مهاجر انگل­ها از قبیل مرحله مهاجر داخل پارانشیمی فاسیولاو یا مرحله روده ای آمفیستومیازیس، تشخیص مراحل نوزادی سستودها، تشخیص همونکوزیس در شرایط صحرائی می توان از روش های سرولوژیکی (فاسیولیازیس، دیکروسلیازیس، نوزاد سستودها و...)، آنزیمی (اوسترتاژیازیس) کیت های تجارتی (همونکوزیس و دیرو فیلاریازیس) وجود آنتی ژن در مدفوع (سستودهای بالغ گوشتخواران و نماتودهای لوله گوارش نشخوارکنندگان ) و ... استفاده کرد. گاهی روش های غیر انگل شناسی کمک زیادی به تشخیص بیماری ها می نمایند. استفاده از آندوسکوپی تنها راه تشخیص برخی بیماری ها (تومور موجود در هابرونمیازیس اسب، ابتلای گربه به فیزالوپترا و اسپیرسرکوزیُس سگ و ...) است. اکوکاردیوگرافی، آنژوگرافی، الکتروکاردیوگرافی و سونوگرافی گاهی به تشخیص صحیح برخی بیماری ها (دیروفیلاریازیس ناشی از دیروفیلاریا ایمیتیس) کمک شایانی می نمایند. بی شک در آینده روش های دقیقتری از روش های متداول انگل شناسی، برای تشخیص آلودگی برای آن دسته از انگل ها که تشخیص آن ها با ر وش های انگل شناسی مشکل است، بوجود خواهد آمد و درمان، کنترل و یا ریشه کنی بسیاری از بیماری های انگلی را آسان تر خواهد کرد .    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Helminth infections of animal and diagnostic methods Part II: Non parasitological methods

چکیده [English]

  Abstract:  Precise diagnosis of different diseases including parasitic infections has an important role in their epidemiological studies, treatment and control. In most cases, it is possible to diagnose diseases or infections caused by helminths, using cheap and accurate parasitological methods.  Diagnosis of pork Trichinella infection, Intramuscular or migrant stages of parasites such as Fasciola interparanchymal stage, intestinal stage of amphystomiasis, metacestodiasis , hemonchosis under field condition were performed using serological methods ,Enzyme methods (Ostertagiasis), commercial kits (haemonchosis, dirofilariasis), detecting of coproantigen (adult cestodes in carnivores, ruminant GI nematodes).  Sometimes other non parasitological methods such as endoscopy are the only methods for diagnosis of some diseases (equine habronemiasis, feline phisalopteriasis and dog spirocercosis). Meanwhile echocardiography, angiography, electrocardiography and sonography are useful for accurate  diagnosis of dirofilariasis and … Certainly, more accurate methods, parasitological or non parasitological, other than the current methods will be presented in future for diagnosis of parasites, which will improve the treatment, control and eradication of many parasitic diseases.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagnosis
  • Non parasitological methods
  • Helminths infections
  • Animals