کاربرد روش‌های زیست مولکولی در تشخیص کرم‌ها و آلودگی‌های کرمی ایران

نویسندگان

چکیده

خلاصه به دنبال جهانی شدن علم و علمی شدن جهان شاهد هستیم که علوم مختلف در عرصه ظهور با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ پیدا کرده‌اند. ریاضیات به یاری پزشکی مدرن و فیزیک به کمک نجوم آمده‌اند، علوم زیست مولکولی به همراه ریاضیات محض و رایانه، پایه‌گذار تحقیقات نوین شده‌اند. در ایران مطالعات نسبتاً جامعی در زمینه تشخیص اجرام عفو‌نت‌زا از جمله انگل‌ها بر اساس ریخت‌شناسی آنها صورت گرفته است؛ ولی استفاده از بیولوژی مولکولی دوره نو جوانی‌اش را می‌گذراند، شاید به همین جهت در نوشتار حاضر برای توجه دادن علاقه‌مندان بویژه محققان جوان، نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه تشخیص آلودگی‌های انگلی کرمی در ایران معرفی شده است و برای آگاهی بیشتر از این رشته، مختصری هم در رابطه با چگونگی دستیا‌بی به بانک ژن و دیگر پایگاه‌های مرتبط توضیحاتی ارائه شده است. یکی از نتایج این مطالعات، معرفی چندین سویه برای اکینوکوکوس گرانولوزوس بوده است. از دیگر کاربردهای روش‌های مولکولی در ایران باید به بیان پروتئین‌های نوترکیب بعنوان آنتی‌ژن و واکسن اشاره کرد؛ همچنین مشخص شده است که علی‌رغم وجودگونه‌هایی از فاسیولا با ریخت‌شناسی متفاوت با دو گونه فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا، همه آنها ساختار ژنی مشابهی دارند. مقایسه وضعیت ژنومی گونژیلونما پولکروم گاو در ایران و ژاپن که برای اولین بار در دنیا صورت گرفت، نشان داد در دو نمونه ترادف نوکلئوتیدی rDNA جز ناحیه ITS1 با یکدیگر یکسان هستند. مطالعات انجام گرفته در مورد دیکروسلیوم نشخوارکنندگان حاکی از وجود تنو ع ژنی در این انگل است. بررسی‌های زیست مولکولی نشان داده است که ژن ‌بتا توبولین همونکوس کونتورتوس دستخوش پلی‌مورفیسم شده است و این نماتود در برخی از گوسفندان شوشتر از استان خوزستان نسبت به بنزیمیدازول ها مقاوم است، اگرچه مطالعات بعدی با استفاده از روش هضم آنزیمی (PCR-RFLP) حاکی از عدم وجود چنین مقاومتی بوده است. لذا هدف از مطالعه پیش‌ رو آشنایی اولیه پژوهشگران جوان در مورد دسترسی به پایگاه‌های داده‌ها و معرفی مطالعات انجام شده در ایران در زمینه شناسایی کرم‌ها و مقاومت دارویی آنها در برابر داروهای ضد کرمی با استفاده از روش‌های زیست مولکولی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of molecular biology in diagnosis of helminth and helminth infections in Iran

چکیده [English]

AbstractIn our scientific world, one can consider the close relationship between different sciences such as mathematic and medical sciences, physics and astronomy and so on. Therefore based on molecular biology, mathematics and internet, new fields of researches are developed. In Iran, comprehensive studies have been carried out on diagnosis of infectious organisms such as parasites based on morphological characteristics. But application of molecular biology in different sciences including parasitology still is in its infancy. Then in order to give some ideas to the interested researchers, especially young ones, brief presentation of how to access to the different sources for receiving the required information in genetic such as Gene Bank and the scientific works carried out in Iran in different fields including helminths and helminths infections seemed to be a necessity. Accordingly, different researches carried out in the field of helminthology in Iran such as identification of two distinct strains of Echinococcus, e,g, sheep –dog and camel – dog strains development of an antigen and vaccine based on recombinant technique genetic similarity between Fasciola hepatica, F. gigantica and newly found isolate morphologically different with two known species determination of genetic structure of Gongylonema pulchrum of cattle for the first time in the world and its comparison with that of Japan and showing that their sequences of rDNA were similar to each other except in ITS1 region genetic polymorphism in Dicrocoelium dendriticum resistance and its absence to benzimidazoles in Haemonchus contortus using PCR-RFLP and the existence of some resistance and susceptible isolates of Teladorsagia circumcincta to albendazole. The aim of this study was to provide provisional introduction to young researchers about Gen Banks and also about those researches which is done on identification of helminth and their resistance to different drugs by molecular biology in Iran. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagnosis
  • Helminthes
  • Molecular Biology