نویسنده = کیوان جمشیدی
تعداد مقالات: 6
4. مطالعه آسیب شناسی وقوع و میزان شیوع نسبی الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات کبدی شتریک کوهانه (Camelus deromedarius) ، سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 138-138

- محمد مهدی روستایی1 و کیوان جمشیدی2*


5. گزارش یک مورد هرمافرودیت کاذب نر در بز، گرمسار

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 235-235

کیوان جمشیدی