نویسنده = کیوان جمشیدی
مطالعه آسیب شناسی وقوع و میزان شیوع نسبی الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات کبدی شتریک کوهانه (Camelus deromedarius) ، سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 138-138

10.22075/jvlr.2018.3236

- محمد مهدی روستایی1 و کیوان جمشیدی2*


گزارش یک مورد هرمافرودیت کاذب نر در بز، گرمسار

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 235-235

10.22075/jvlr.2018.3714

کیوان جمشیدی