بررسی کشتارگاهی عوامل انگلی ضبط کبد گوسفند، کشتارگاه میاندواب، آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

بیماری های کبدی در گوسفند بیانگر یکی از مهم ترین موارد ارجاعات کلینیکی در این گونه دامی می باشد. بیماری های انگلی در گوسفند حائز اهمیت فراوان بوده و در این میان آلودگی انگلی کبد از جایگاه ویژه ای برخوردار است، که تشخیص قطعی آنها در دام بوسیله کالبدگشایی و یا بازرسی پس از کشتار صورت می گیرد. در این تحقیق که در کشتارگاه شهرستان میاندواب و در طول 3 ماه پاییز سال 1394 صورت گرفت، کبدهای متعلق به 1041 رأس گوسفند ذبح شده و از هر دو جنس نر و ماده، مورد بازرسی و معاینه پس ازکشتار قرار گرفت. از موارد مثبت با ضایعات ماکروسکپی، ابتدا پس از اعمال برش های ضروری، فوتوماکروگراف های لازم تهیه شد. در مجموع 116 (14/11 %) مورد کبد ضبط گردید، که 94 مورد (03/81 %) آلوده به انگل دیکروسلیوم دندریتیکوم، 7 مورد (03/6 %) آلوده به انگل فاسیولا هپاتیکا، 9 مورد (76/7 %) آلوده به کیست هیداتیک، و 6 مورد (17/5 %) آلوده به انگل سیستی سرکوس تنیاکولیس بود. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که در مجموع انگل دیکروسیلیوم دندریتیکوم بیشترین علت ضبط انگلی کبد در بین گوسفندان کشتاری در شهرستان میاندواب (03/81 %) به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A slaughterhouse surveillance on prevalence of parasitic causes of sheep liver condemnation, Miandoaab, West Azarbaijan

نویسنده [English]

  • Keivan Jamshidi
چکیده [English]

Hepatic diseases in sheep represent one of the major complaints in ovidae veterinary practice. Parasitic diseases in sheep are of high concidration and among these , liver parasitic infestation which are paid special attention, are diagnosed through post mortem or post slaughter examination. In the present study which was conducted in Myandoaab slaughterhouse for a period of 3 mounths in Fall 1394, livers belong to 1041 heads of slaughtered sheep and belong to both sexes were examined postslaughter. After inserting proper disections to the lungs with macroscopic lesions, adequate number of photomacrographs were obtained. In general 116 (11.14%) livers were condemned, out of which 94 (81.03%) were infested with D. dendriticum, 7 (6.03%) with F. hepatica, 9 (7.76%) with Hydatid cyst, and 6 (5.17%) with C. taenuiculis. The results obtained out of this study revealed that the D. dendriticum was found as the most prevalent cause of liver condemnation in Myandoaab slaughterhouse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sheep
  • liver
  • parasitic lesions
  • slaughterhouse