کلیدواژه‌ها = گاو شیری
تعداد مقالات: 8
1. آلودگی ایمریایی گاوهای شیری در دامداریهای صنعتی استان لرستان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 216-216

علی کولیوند


2. بررسی اثر آنتی بیوتیکی عصاره برگ زیتون بر روی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از ورم پستان های تحت بالینی در گاوهای شیری

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 234-234

حمید رضا محمدی-


3. وقوع مسمومیت با موننزین دریک دامداری گاو شیری در اطراف تهران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 64-64

فرنوش باقری*،عباس توسلی، تقی پور بازرگانی، فاطمه امینی نجفی


5. بررسی آلودگی بروسلایی گاوداری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به روش سرمی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 120-120

وحید سردارمهنی1* ، محمد سیاح لائین


6. بررسی هورمون های تیروئیدی در گاوهای شیری آبستن دورگ کشتارگاه تبریز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 149-149

آسو محمدپور بانه , امیر پرویز رضایی صابر, هدی پورباقر


7. بروز 2 مورد squamous cell carcinoma فرج در یک گله گاو شیری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 225-225

ریحانه صفائی 1*، عباس توسلی 2، تقی پور بازرگانی


8. ردیابی عوامل عفونی و علل حذف گاوهای شیری در گله های صنعتی هلشتاین شهر هشتگرد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 251-251

دکتر رضا جمشیدی1، دکتر حمیدرضا محمدی1*، دکتر حمزء بواسحاقی2