کلیدواژه‌ها = گاو شیری
آلودگی ایمریایی گاوهای شیری در دامداریهای صنعتی استان لرستان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 216-216

10.22075/jvlr.2018.3602

علی کولیوند


وقوع مسمومیت با موننزین دریک دامداری گاو شیری در اطراف تهران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 64-64

فرنوش باقری*،عباس توسلی، تقی پور بازرگانی، فاطمه امینی نجفی


بررسی آلودگی بروسلایی گاوداری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به روش سرمی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 120-120

وحید سردارمهنی1* ، محمد سیاح لائین


بررسی هورمون های تیروئیدی در گاوهای شیری آبستن دورگ کشتارگاه تبریز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 149-149

آسو محمدپور بانه , امیر پرویز رضایی صابر, هدی پورباقر


بروز 2 مورد squamous cell carcinoma فرج در یک گله گاو شیری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 225-225

ریحانه صفائی 1*، عباس توسلی 2، تقی پور بازرگانی


ردیابی عوامل عفونی و علل حذف گاوهای شیری در گله های صنعتی هلشتاین شهر هشتگرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 251-251

دکتر رضا جمشیدی1، دکتر حمیدرضا محمدی1*، دکتر حمزء بواسحاقی2