آلودگی ایمریایی گاوهای شیری در دامداریهای صنعتی استان لرستان

نویسنده

فارغ التحصیل دکتری دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار- ایران

چکیده

مقدمه: کوکسیدیوزیس گاو توسط گونه های مختلف تک یاخته کوکسیدیایی ایمریا در شاخه آپی کمپلکسا ایجاد می شودکه خسارت اقتصادی برای صنعت پرورش دام در ایران و جهان دارد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی و تنوع گونه‌ای ایمریا در گروه‌های سنی مختلف گاو‌های شیری سیستم پرورشی صنعتی استان لرستان بود. مواد و روش کار: از راست روده 103 رأس گاو مدفوع تازه به صورت تصادفی جمع آوری گردید. اووسیست‌های ایمریا به روش شناور سازی جمع آوری گردیدند و شدت آلودگی به روش مک ماستر تعیین شد. فراوانی و تنوع گونه ای ایمریا با اسپروله کردن اووسیست‌ها توسط دی کرومات پتاسیم 5/2٪ انجام شد. بحث و نتیجه گیری: شیوع کلی آلودگی در گاوهای تحت مطالعه 28/31٪  بود. بیشترین فراوانی آلودگی در گاوهای3-1ساله (34٪) بود. ارتباط معنی‌داری بین شیوع آلودگی با گروه‌های سنی مختلف وجود نداشت. بیشترین میزان شیوع آلودگی در فصل بهار (22/47٪) بود که ارتباط معنی‌داری بین شیوع آلودگی و توزیع فصلی آن وجود داشت. اختلاف معنی‌داری بین فراوانی آلودگی و شدت دفع اووسیست در گروه‌های سنی مختلف نبود. بیشترین فراوانی آلودگی در گاوهای با قوام مدفوع طبیعی بود. شیوع آلودگی ارتباط معنی‌داری با قوام مدفوع در هر گروه سنی تحت مطالعه داشت. شایع ترین گونه ایمریا زورنئی (25/28٪) بود که بیشترین فراوانی را در گروه سنی 3-1سال (5٪) در فصل بهار و تابستان (30٪) داشت. نتایج این مطالعه نشان داد حضور آلودگی ایمریایی به صورت یک مشکل در گاوداری‌های صنعتی منطقه مطرح بود. بنابراین کنترل شدت آلودگی در گاوهای جوان به ویژه در فصول با شدت آلودگی بالا برای اجتناب از وقوع احتمالی کوکسیدیوزیس بالینی در گاوداری‌های با شرایط بهداشتی و مدیریتی ضعیف نظیر عدم استفاده از کنترل دارویی مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -