کلیدواژه‌ها = آزمایشگاه
مدیریت ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه ها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 61-61

سعیده سیف هاشمی1*، مهندس فاطمه کاشانی2


استاندارد و نقش آن در ایمنی آزمایشگاه های موادغذایی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 136-136

ساره داورزنی1*، مهدی دوچشمه2


نگاهی به استانداردهای اعتبار بخشی در آزمایشگاه در مدل عملکردی JCI

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 200-200

امید مقصود1*، محسن رحیمی2، علی پور امینی3


لزوم پیاده سازی استاندارد 17025 در آزمایشگاههای تشخیص دامپزشکی کشور

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 209-209

جمال قره خانی*1، معصومه زندیه2، بدرالزمان صادقی2، سمیرا ملکی2


اصول کلیدی استاندارد متکی برمدیریت حفاظت،ایمنی و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه میکروب شناسی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 215-215

مسعود ادیب حسامی1و*، بنت الهدی رحمان1، هادی نایابیان2، سمیه رحمان3


بررسی وضعیت استاندارد و ایمنی آزمایشگاههای دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 239-239

میلاد سندآبادی1و* ، علی مهدوی2 ، اشکان جبلی جوان2


تشریح مدیریت آزمایشگاه برای کاهش حوادث پیش بینی نشده

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 250-250

حمید خیرالدین1 ، دکتر خسر و قزوینیان2


الزامات مدیریتی استاندارد صلاحیت آزمایشگاه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 251-251

حمید خیرالدین1 ، دکتر خسر و قزوینیان2