کلیدواژه‌ها = کلیه
مطالعه هیستوپاتولوژی تاثیر نانوذرات اکسید روی بر بافت کلیه موش نر نژاد ویستار

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 204-204

10.22075/jvlr.2018.3577

سید وحید رضوی مهر


بررسی ضایعات پاتولوژیک کلیه در گربه های ولگرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 84-84

دکتر رضا صداقت1، دکتر سعید حیدرزاده2*، دکتر میثم کشاورز3


تشخیص و بررسی پراکندگی آمیلوئیدوز AA و آمیلوئیدوز AL در طحال و کلیه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 233-233

نیما عبدی خورسند1و* ، دکتر عباس توسلی2


اولین گزارش کارسینوم سلول‌های کلیوی گاو در ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1388، صفحه 125-130

10.22075/jvlr.2017.802

سید حامد شیرلزی بهشتی ها؛ شهاب الدین صافی؛ رضا صداقت؛ رضا قلمکاری