کلیدواژه‌ها = کلیه
تعداد مقالات: 6
1. بررسی فاکتورهای عملکردی کلیه و کبد متعاقب درمان با نانوذره نقره در مدل زنوگرافت سرطان ایجاد شده توسط رده سلولی سرطان معده در موش های ترانسژنیک nude b6

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-93

سید محمد حسینی؛ - امیرحسین مشرفی1 *


3. مطالعه هیستوپاتولوژی تاثیر نانوذرات اکسید روی بر بافت کلیه موش نر نژاد ویستار

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 204-204

سید وحید رضوی مهر


4. بررسی ضایعات پاتولوژیک کلیه در گربه های ولگرد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 84-84

دکتر رضا صداقت1، دکتر سعید حیدرزاده2*، دکتر میثم کشاورز3


5. تشخیص و بررسی پراکندگی آمیلوئیدوز AA و آمیلوئیدوز AL در طحال و کلیه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 233-233

نیما عبدی خورسند1و* ، دکتر عباس توسلی2


6. اولین گزارش کارسینوم سلول‌های کلیوی گاو در ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 125-130

سید حامد شیرلزی بهشتی ها؛ شهاب الدین صافی؛ رضا صداقت؛ رضا قلمکاری