مطالعه هیستوپاتولوژی تاثیر نانوذرات اکسید روی بر بافت کلیه موش نر نژاد ویستار

نویسنده

گروه دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: سمیت عنصر روی (Zn) ثابت شده است. امروزه کاربرد نانوذرات در مواد و صنایع مختلف افزایش یافته است. نانو ذرات اکسید روی برای اهداف صنعتی و خانگی استفاده می شود؛ این احتمال وجود دارد که افزایش تولید صنعتی منجر به تماس (پوستی، استنشاقی و مصرفی) و مواجهه انسانی شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نانوذرات اکسید روی بر روی بافت کلیه موش صحرایی می باشد. روش کار: در این مطالعه تجربی 30 موش صحرایی نر با وزن 20±220 گرم به طور تصادفی در 3 گروه ده تایی تقسیم شدند. دو گروه به عنوان گروه های کنترل و شم درمان شده با سالین در نظر گرفته شدند و یک گروه برای مدت معینی (دو بار در هفته به مدت چهار هفته) به صورت تزریق داخل صفاقی 75 میلی گرم/کیلوگرم به ازای وزن بدن نانو ذرات اکسید روی را دریافت کردند. همه گروه ها در محیطی کنترل شده با درجه حرارت 2±23، رطوبت نسبی 5±5، 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی و دسترسی آزاد به آب و غذا قرار داده شدند. بررسی های هیستوپاتولوژی بعد از مراحل آماده سازی بافت و تهیه لام بافتی صورتگرفت. بحث و نتیجه گیری: در بررسی هیستوپاتولوژیک متعاقب استفاده از نانوذرات اکسید روی ضایعاتی همچون پرخونی، اینفیلتریشن سلول های آماسی و کست هیالین مشاهده شد. این مطالعه نشان داد که نانوذرات اکسید روی منجر به ایجاد اثرات مخربی در بافت کلیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -