نویسنده = اشکان جبلی جوان
تاثیر تزریقی اسانس آویشن شیرازی بر شاخص های رشد و برخی فراسنجه های بیوشیمایی سرم در گوساله های نوزاد هلشتاین

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-45

10.22075/jvlr.2024.33183.1092

علی خاکباز؛ حمیدرضا محمدی؛ خسرو قزوینیان؛ اشکان جبلی جوان؛ محمود احمدی همدانی


مقایسه میزان سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، ظرفیت اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری جفت مانده و سالم

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 141-149

10.22075/jvlr.2021.21941.1029

مرتضی کیوانلو؛ ابوالقاسم رمرودی؛ اشکان جبلی جوان؛ رضا نارنجی ثانی؛ محمود احمدی همدانی


بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی پرمصرف ترین گونه های نعناع در نواحی دریای خزر، ایران

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 93-102

10.22075/jvlr.2017.1265

اشکان جبلی جوان؛ محمود احمدی همدانی؛ مهسان بیانی؛ کبری کیخسروی؛ زهرا عبداللهی؛ زهرا علیجانپور؛ منصوره کنعانی


تاثیر خوراکی عصاره ژل آلوئه ورا بر مهار اکسیداسیون فیله سینه مرغهای گوشتی در حالت انجماد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 45-45

اشکان جبلی جوان1* ،مرتضی صابری1، هیدخت رضاییان1،؛ نرگس نجابت1، مریم علی بیگی1


بررسی اثر مهاری عصاره گیاه خالواش بر فساد هیدرولیتیک گوشت ماهی کپور نقره ای نگهداری شده در حالت انجماد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 46-46

اشکان جبلی جوان1 *، ابوالفضل کامکار2، غزال نعمتی2، فاطمه فلاح پور3


ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره نعناع ایرانی

دوره 1، شماره 1، مهر 1388، صفحه 69-77

10.22075/jvlr.2017.797

ابوالفضل کامکار؛ اشکان جبلی جوان؛ رضا جمشیدی