مقایسه میزان سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، ظرفیت اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری جفت مانده و سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری عمومی دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 گروه گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

3 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام به مجموعه ایی از ترکیبات مربوط می شود که قادر به حفظ سیستم بیولوژیکی در برابر اثرات مضر گونه های فعال اکسیژن 1 و نیتروژن هستند، در واقع آنتی اکسیدان ها نقش مهمی در مهار گونه های فعال اکسیژن نیتروژن و جلوگیری از تشکیل آنها ایفا می کند. آبستنی یک دوره افزایش فعالیت متابولیک است. آبستنی ممکن است، منجر به عدم تعادل بین تولید و خنثی سازی گونه های فعال اکسیژن شود. در مطالعه حاضرمقایسه تغیرات ظرفیت تام اکسیدانی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و نسبت بین این دو، سه هفته و دو هفته  و یک هفته به زایمان و دز زمان زایمان و یک هفته پس از آن در سی گاو جفت مانده و سی گاو سالم صورت پذیرفت. نتایج بیانگر این مطلب است که تغییرات ظرفیت اکسیدانی تام در دوره انتقالی در گاوهای جفت مانده و سالم تا زمان زایمان روند افزایشی و تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در طول یک هفته در گاوهای جفت مانده و سالم تا زمان زایمان روند کاهشی داشته و پس از زایمان ظرفیت آنتی اکسیدانی کاهش و ظرفیت آنتی اکسیدانی کاهش و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی افزایش داشته است. اختلاف معنی داری بین گروه های سالم و جفت مانده برای ظرفیت تام اکسیدانی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانیو نسبت بین این دو در تمامی هفته ها وجود دارد. با توجه به مطالب فوق مشخص می شود بین میزان فعالیت ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و ظرفیت تام اکسیدانی در هفته های قبل از زایمان و وقوع جفت ماندگی ارتباط معنی داری برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of total antioxidant capacity, total oxidation capacity and oxidative stress index in cows with and without retained fetal membranes

نویسندگان [English]

  • Morteza Keywanloo
  • Abolghasem Ramroodi 1
  • Ashkan Jebell Javan 2
  • Reza Narenji Sani 3
  • Mahmood Ahmadi-hamedani 3
1 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Department of clinical sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Department of clinical sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Total antioxidant capacity is a combination of compounds that are able to maintain a biological system against the harmful effects of active oxygen species and nitrogen. Pregnancy is a period of increased metabolic activity that may lead to an imbalance between production and neutralization of reactive oxygen species (ROS). Comparison of Total Oxidant Capacity (TOC) and Total Antioxidant Capacity (TAC) among healthy cows and cows with retained placenta (RP) showed that changes in TOC during the transitional period in cows with RP and healthy cows until up to parturition were increased and changes in TAC from one week before parturition to parturition time was a decreasing trend in both groups. For TOC and TAC, there was a significant difference between healthy cows and cows with RP in all weeks. Therefore, there is a meaningful relationship between the amount of TAC and TOC in preparturient weeks and the occurrence of remained placenta.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total antioxidant capacity
  • Total oxidant capacity
  • Retained placenta
  • Cow