تاثیر تزریقی اسانس آویشن شیرازی بر شاخص های رشد و برخی فراسنجه های بیوشیمایی سرم در گوساله های نوزاد هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 گروه علوم دامی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

4 گروه بهداشت و کنترل کیفی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

10.22075/jvlr.2024.33183.1092

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تجویز تزریقی اسانس آویشن شیرازی بر شاخص های رشد و برخی فراسنجه­های بیوشیمایی سرم در گوساله­های نوزاد بررسی شد. بدین منظور، از 15 راس گوساله شیرخوار تازه متولد شده نژاد هلشتاین ماده با میانگین وزن 70/0±7/40 کیلوگرم و میانگین سنی 8-3روز استفاده شد. گوساله­ها به صورت تصادفی درسه گروه مختلف، گروه شاهد دریافت دارونما)، گروه دریافت کننده 100 میلی گرم بر کیلوگرم اسانس آویشن شیرازی (MZ100)، گروه دریافت کننده 200 میلی گرم بر کیلوگرم اسانس آویشن شیرازی (MZ200) به صورت تزریق  عضلانی  تقسیم شدند. شاخص های عملکردی، میزان خوراک مصرفی روزانه، فراسنجه­های خونی و رشد ، قوام ظاهری و جمعیت میکروبی مدفوع گوساله­های شیرخوار ارزیابی گردید. نتایج این آزمایش نشان می­دهد که بیشترین و کمترین مصرف خوراک و همچنین وزن بدن به ترتیب در گروه MZ200 و گروه شاهد بود. 05/0p<).  بر اساس نتایج این آزمایش، بالاترین و پایین ترین مقدار گلوکز در دوره 24 ساعت بعد از تزریق اسانس و یک ماهگی به ترتیب در گروه شاهد و گروه MZ100 مشاهده شد (05/0p<). در خصوص جمعیت میکروبی مدفوع، نتایج این آزمایش نشان می­دهد بیشترین و کمترین جمعیت باکتری اشریشیاکولای به ترتیب مربوط به گروه شاهد و گروه MZ200 بود (05/0p<). همچنین تزریق اسانس آویشن شیرازی سبب کاهش جمعیت اشریشیاکلای و افزایش جمعیت باکتری مفید لاکتوباسیلوس، در مدفوع گوساله­های شیرخوار شد. بنابراین با توجه به نتایج آزمایش پیش­رو، به نظر می­رسد تزریق  دز 200  میلی گرم در کیلوگرم اسانس آویشن شیرازی در بدو تولد سبب بهبود رشد گوساله­ها، افزایش راندمان خوراک  و بهبود برخی از فراسنجه­های خونی گوساله­های شیرخوار گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of injectional administration of zataria-multiflora boiss L.essence on growth performance and some of serum biochemical parameters in neonatal calves

نویسندگان [English]

  • َAli Khakbaz 1
  • Hamid Reza Mohammadi 2
  • Khosro ghazvinia 3
  • Ashkan jebellija 4
  • mahmood Ahmadi hamedani 2
1 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, University of Semnan, Semnan, Iran
2 Department of Clinical sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Semnan, Semnan, Iran
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Semnan, Semnan, Iran
4 Department of Food Sciences & Engineering, Faculty of Veterinary Medicine, University of Semnan, Semnan, Iran
چکیده [English]

This study aimed to explore the impact of injecting Zataria multiflora essence on growth performance and serum biochemical parameters in preweaning calves. Fifteen Holstein calves, aged 3-8 days with an average weight of 40.7±0.70 kg, were randomly assigned to three groups: a control group receiving a placebo, a group receiving 100 mg/kg of Zataria multiflora essential oil (MZ100), and a group receiving 200 mg/kg of Zataria multiflora essential oil (MZ200) via injection. The growth performance, daily feed intake, blood parameters, fecal appearance consistency, and feces microbial population calves were assessed. The results of this study showed that the MZ200 group exhibited the highest feed consumption and body weight compared to the control (p<0.05). Blood glucose concentration was highest in the control group and lowest in the MZ100 group 24 hours' post-injection and one month later (p<0.05). Microbial population analysis revealed that the control group had the highest fecal Escherichia coli population, while the MZ200 group had the lowest (p<0.05). The injection of 200 mg/kg of Zataria multiflora essential oil at birth appeared to enhance calf growth, improve feeding efficiency, and positively influence some blood parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood parameters
  • growth performance
  • Holstien calves
  • Zataria multiflora