کلیدواژه‌ها = رادیوگرافی
گزارش رادیوگرافی یک مورد دنتی ژروس کیست در اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 131-131

10.22075/jvlr.2018.3222

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، بنفشه شاطری امیری3 *


گزارش رادیوگرافی یک مورد اتموئید هماتوما در اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 136-136

10.22075/jvlr.2018.3231

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، بنفشه شاطری امیری3*


گزارش رادیوگرافی چند مورد بیماری جیوب حلقی در اسبان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 150-150

10.22075/jvlr.2018.3258

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، مجتبی بنیادی *،3، پیمان عزیزی3


گزارش وقوع فیبروما در پهلوی یک سگ

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 126-126

محمد عباس زاده حصیری1، امیر حسین بابایی پور 2*، فاطمه نمازی3


یافته های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سمینوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 214-214

نوری م.1، قره گزلو م.ج.1، معینی م.1 *