کلیدواژه‌ها = رادیوگرافی
تعداد مقالات: 5
1. گزارش رادیوگرافی یک مورد دنتی ژروس کیست در اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-131

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، بنفشه شاطری امیری3 *


2. گزارش رادیوگرافی یک مورد اتموئید هماتوما در اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 136-136

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، بنفشه شاطری امیری3*


3. گزارش رادیوگرافی چند مورد بیماری جیوب حلقی در اسبان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 150-150

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، مجتبی بنیادی *،3، پیمان عزیزی3


4. گزارش وقوع فیبروما در پهلوی یک سگ

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 126-126

محمد عباس زاده حصیری1، امیر حسین بابایی پور 2*، فاطمه نمازی3


5. یافته های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سمینوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 214-214

نوری م.1، قره گزلو م.ج.1، معینی م.1 *