گزارش رادیوگرافی یک مورد اتموئید هماتوما در اسب

نویسنده

چکیده

مقدمه: اتموئید هماتوما ( (Ethmoidal hematomaیک ضایعه خوش خیم در ناحیه اتموئید ((Ethmoid و سینوس‌های پارانازال در اسب می‌باشد که اتیولوژی نامشخصی دارد ولی عنوان شده است که در اثر تروماهای مکرر به ناحیه سر، عفونت‌های مزمن، روندهای التهابی و نئوپلاستیک ایجاد می‌گردد. این بیماری بیشتر در میانسالی و نژادهای تروبرد و عرب مشاهده می‌شود. علائم بالینی بیماری بسته به یکطرفه یا دوطرفه بودن آن شامل اپیستاکسی((Epistaxis از یک یا هر دو منخرین، صدای غیر طبیعی تنفسی، سرفه، بدشکلی صورت و لرزش ناحیه سر حیوان می‌باشد. روش کار:  در مطالعه حاضر بمنظور بررسی ناحیه درگیر به کمک تکنیک رادیوگرافی از یک اسب 15 ساله نژاد تروبرد، تصاویر رادیوگرافی جانبی به مرکزیت کانتوس داخلی چشم و تصاویر رادیوگرافی شکمی- پشتی از ناحیه سر اسب تهیه شد و با توجه به نشانه‌های رادیوگرافی تعریف شده در عارضه‌ی اتموئید هماتوما تشخیص رادیوگرافی این عارضه تایید شد. بحث و نتیجه‌گیری: این بیماری اغلب یکطرفه می‌باشد و با درگیری بینی و سینوس همراه است و در صورت پیشرفت بیماری به صورت دوطرفه نمود پیدا می‌کند که در این مورد درگیری بینی و سینوس دوطرفه بوده است. در تصاویر رادیوگرافی، Ethmoidal hematoma بصورت دانسیته بافت نرم و مدور در سینوس پیشانی (Frontal)، سینوس ماگزیلاریMaxillary) ) و در حفره بینی مشاهده شده است. در موارد پیشرفته بیماری تخریب استخوان‌های توربینیت (Turbinate) و سپتوم بینی ایجاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -