کلیدواژه‌ها = ماهی
داروهای بیهوشی رایج در ماهیان (مروری)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 173-173

10.22075/jvlr.2018.3351

زهرا کتابدار


بررسی وضعیت آلودگی میکروبی ماهی سی‌‌بس آسیایی (Lates calcarifer) به ویبریوزیس در قفس‌های پرورشی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 227-227

10.22075/jvlr.2018.3651

فریدون حسنی


بررسی علت تلفات در ماهی سی‌‌بس آسیایی (Lates calcarifer) با نشانه تورم شکمی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 228-228

10.22075/jvlr.2018.3652

طاهره عبیاوی


بررسی آلودگی های انگلی در ماهیان قزل آلای پرورشی استان قزوین

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 117-117

افشین بارانی1*، ثوره جلیل ابراهیم1، رضا نوریان1 ، شهین عشقی1


بررسی آلودگی های انگلی در 3 گونه از ماهی های خلیج فارس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 242-242

فخراحمد فاطمه*، مصطفایی طیبه السادات، نظربیگی مریم