کلیدواژه‌ها = ماهی
تعداد مقالات: 7
2. داروهای بیهوشی رایج در ماهیان (مروری)

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-173

زهرا کتابدار


3. بررسی وضعیت آلودگی میکروبی ماهی سی‌‌بس آسیایی (Lates calcarifer) به ویبریوزیس در قفس‌های پرورشی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 227-227

فریدون حسنی


4. بررسی علت تلفات در ماهی سی‌‌بس آسیایی (Lates calcarifer) با نشانه تورم شکمی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 228-228

طاهره عبیاوی


5. بررسی آلودگی های انگلی در ماهیان قزل آلای پرورشی استان قزوین

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 117-117

افشین بارانی1*، ثوره جلیل ابراهیم1، رضا نوریان1 ، شهین عشقی1


7. بررسی آلودگی های انگلی در 3 گونه از ماهی های خلیج فارس

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 242-242

فخراحمد فاطمه*، مصطفایی طیبه السادات، نظربیگی مریم