تاثیر بسته بندی تحت خلاء بر میزان آبچک و پروتئین موجود در آبچک فیله چهار گونه ماهی در دمای 4+ و 18- درجه سلسیوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این تحقیق با هدف اثر بسته بندی تحت خلاء بر میزان آبچک و پروتئین موجود در آبچک ماهی شوریده، شیر، راشگو و کفشک زبان گاوی خلیج فارس طی 20 روز نگهداری در سال 1394 انجام شد. نمونه های ماهی از بندر آبادان تهیه گردیدند. فیله ماهیان به دو روش بسته بندی معمولی و بسته بندی تحت خلاء در دمای 4+ و 18- درجه سلسیوس نگهداری شدند. به طور کلی بالاترین و پایین ترین میزان آبچک در فیله ماهی شوریده بسته بندی شده تحت خلاء در دمای 18- درجه سلسیوس (27/0±56/21 گرم) در روز بیستم و فیله ماهی کفشک بسته بندی شده معمولی در دمای 4+ درجه سلسیوس (35/0±46/1 گرم) در روز پنجم به دست آمد. روند تغییرات میزان آبچک در ماهی شوریده نشان می دهد میزان این شاخص در روز پنجم تا روز بیستم در دو روش بسته بندی معمولی و تحت خلاء نگهداری شده در دمای 4+ و 18- درجه سلسیوس نسبت به سه گونه شیر، راشگو و کفشک بالاتر به دست آمد. بالاترین و پایین ترین میزان پروتئین آبچک در فیله ماهی راشگو بسته بندی شده تحت خلاء در دمای 18- درجه سلسیوس (19/0±13/14 درصد) و فیله ماهی شوریده بسته بندی معمولی در دمای 4+ درجه سلسیوس (1/0±41/2 درصد) بود. میزان آبچک و پروتئین آبچک در تیمارهای مختلف مورد مطالعه در چهار گونه ماهی شوریده، شیر، راشگو و کفشک زبان گاوی در دو روش بسته بندی معمولی و تحت خلاء در دمای 4+ و 18- درجه سلسیوس در مدت 20 روز نگهداری افزایش یافت (P<0.05). به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد، میزان آبچک به میزان دمای استفاده شده جهت نگهداری ماهی بستگی داشته، به طوری که روی میزان پروتئین آبچک (درصد) تاثیر دارد، همچنین میزان آبچک و پروتئین موجود در آبچک فیله ماهیان تحت تاثیر بسته بندی تحت خلاء افزایش معنی داری داشت و در فیله های بسته بندی شده تحت خلاء میزان این شاخص ها نسبت به فیله های نگهداری شده در دمای 4+ و 18- درجه سانتیگراد بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of vacuum packaging on the drip and drip protein in four species fish of +4 and -18º C

چکیده [English]

This study was performed effect of vacuum packaging on the drip and drip protein Otolithes rubber, Scomberomorus commerson, Eleutheronema tetradactylum and Largescale tonguesole from Persian Gulf for 20 days in 2016. Samples of fish were collected for Abadan seaport. Fish fillets were maintained in two ways the usual packing and vacuum packaging at +4º and -18° C. The highest and lowest of drip were in Otolithes rubber fillet vacuum packaging at -18° C (21.56±0.27 g) in 20 days and Largescale tonguesole fillet usual packing at +4º C (1.46±0.35 g) in 5 days. Changes of drip in Otolithes rubber showed this index on the 5 day to the 20 day of the two methods conventional usual packing and vacuum packaging stored at +4º and -18° C was obtained higher than three species of Scomberomorus commerson, Eleutheronema tetradactylum and Largescale tonguesole. The highest and lowest of drip protein were in Eleutheronema tetradactylum fillet vacuum packaging at -18° C (14.13±0.19 %) and Otolithes rubber fillet usual packing at +4º C (2.41±0.1 %). The drip and drip protein increased in the different treatments studied in four species of fish Otolithes rubber, Scomberomorus commerson, Eleutheronema tetradactylum and Largescale tonguesole in two ways the usual packing and vacuum packaging at +4º and -18° C for 20 days (P <0.05). In general, the results of this study showed that the amount of gutter depends on the temperature used to keep the fish, so that it affects the amount of gut protein (percentage), as well as the amount of gutter and protein in the gut of fish fillets under the influence of packaging. Vacuum had a significant increase and in fillets packed under vacuum the amount of these indicators was higher than fillets stored at +4 and -18 ° C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish
  • Fillet
  • Drip
  • Protein
  • Vacuum packaging