کلیدواژه‌ها = آلودگی انگلی
بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش مرغ بومی اطراف شهرستان قم در سال ١٣٩٧

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 188-188

10.22075/jvlr.2018.3442

بهار شمشادی


مطالعه آلودگی انگلی پوست و آبشش کپورماهیان دندان دار زنده زا(Poecilliid)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 5-12

10.22075/jvlr.2018.3654.

سارا مهدی زاده مود؛ محمد رضا سلیمی بجستانی


بررسی میزان شیوع انواع آلودگی انگلی در گله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 107-107

دکتر جعفر براتی، مهندس غلامعلی سعیدی؛ وحید فاضل چهارمحالی، مسعود شریفی


بررسی آلودگی های انگلی در 3 گونه از ماهی های خلیج فارس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 242-242

فخراحمد فاطمه*، مصطفایی طیبه السادات، نظربیگی مریم