نویسنده = محمد حسن یوسفی
ارزیابی تأثیر عصاره الکلی گیاه رازیانه بر التیام زخم‌های جلدی در رت

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 187-197

10.22075/jvlr.2024.31846.1075

محمد کریمی؛ محمد حسن یوسفی؛ حسام اسکافیان؛ حمید رضا مسلمی؛ سحر غفاری


بررسی اثر ضد دردی پلاسمای غنی از پلاکت خودی در محل برداشت سر استخوان فمور در خرگوش

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 17-26

10.22075/jvlr.2023.28186.1059

افسانه غریبی؛ محمد حسن یوسفی؛ نوشین غزاله؛ مجید مسعودی فرد؛ محمود احمدی همدانی


مطالعه هیستومورفومتریک تاثیر ال-کارنیتین بر آسیب بیضه ناشی از مصرف اتانول در رت

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 137-149

10.22075/jvlr.2023.30486.1067

محمد آقایی؛ سید جواد احمدپناهی؛ حمیدرضا محمدی؛ محمد حسن یوسفی؛ سعیده نعیمی


اثرات هیستوپاتولوژیکی فرمالدهید برمغزو ریه در مدل حیوانی موش-صحرایی

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 169-179

10.22075/jvlr.2023.30935.1069

سپیده مداح؛ محمد حسن یوسفی؛ سعیده نعیمی؛ سحر غفاری خلیق