مطالعه هیستومورفومتریک تاثیر ال-کارنیتین بر آسیب بیضه ناشی از مصرف اتانول در رت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

2 گروه علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 استادیار گروه آموزشی درمانگاهی دانشگاه سمنان، ایران

4 دپارتمان علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

5 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

در این مطالعه اثر ال-کارنیتین بر کاهش آسیب ناشی از الکل در بیضه رت‌های بالغ بررسی شد. الکل منجر به آسیب اکسیداتیو می‌شود و ال-کارنیتین به عنوان یک آنتی اکسیدان از آسیب اکسیداتیو محافظت می‌کند. در این مطالعه در 20 سر رت نر بالغ نژاد ویستار توسط اتانول 30% با دوز gr/kg 3 آسیب ایجاد شده و جهت درمان آسیب از ال-کارنیتین با دوز mg/kg 100 استفاده گردید. در پایان از رت‌ها خونگیری و غلظت تستوسترون اندازه‌گیری شد. بعد از آسان‌کشی رت‌ها، بیضه‌ها خارج، وزن‌کشی و در محلول بافر فرمالین 10% به مدت 72 ساعت فیکس گردید. متعاقب عمل‌آوری با شیوه‌های استاندارد بافت‌شناسی و قالب‌گیری توسط پارافین، مقاطعی به ضخامت 5 میکرون تهیه و بعد از رنگ‌آمیزی H&E مورد مطالعه هیستومورفومتری قرار گرفت. یافته‌های این مطالعه نشان داد که اتانول باعث کاهش معنی‌دار وزن بیضه، غلظت تستوسترون سرم و پارامتر‌های هیستومورفومتریک بیضه می‌شود. درحالیکه درمان با ال-کارنیتین منجر به افزایش معنی‌دار وزن بیضه، قطر لوله‌های منی‌ساز، ضخامت اپیتلیوم، غلظت تستوسترون سرم و تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید و لیدیگ می­گردد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ال-کارنیتین خوراکی با دوز mg/kg 100 می‌تواند تا حدودی از آسیب‌های ایجاد شده توسط اتانول جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Histomorphometric evaluation of the effect of L-Carnitine on testicular injuries caused by ethanol in rats

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aghaii 1
  • Seyed Javad Ahmadpanahi 2
  • hamidreza mohammadi 3
  • Mohammad hasan Yousefi 4
  • Saeideh Naeimi 5
1 Graduated from veterinary doctorate, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University
2 Department of Basic Science, Faculty of Veterinary medicine, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Department of Clinical science, Semnan University, Semnan, Iran
4 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University
5 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University
چکیده [English]

In this study, the effect of L-Carnitine was investigated on reducing the alcohol damage in the testes of adult rats. Alcohol leads to oxidative damage and L-Carnitine protects from oxidative damage as an antioxidant. In this study, in 20 adult male Wistar rats damage were induced by 30% ethanol with a dose of three gr/kg. To prevent injury, L-Carnitine with a dose of 100mg/kg was used. Finally, blood samples were taken from the rats and testosterone concentration was measured. After the rats euthanizing, the testes were removed, weighed and fixed in 10% formalin buffer solution for 72 hours. After processing with standard histological methods and paraffin molding, 5 microns sections were prepared and studied histomorphometrically after H&E staining. Findings of this study revealed that Ethanol significantly reduced testicular weight, serum testosterone concentration, and testicular histomorphometric parameters. Treatment of L-Carnitine resulted in a significant increase in testicular weight, seminiferous tubule diameter, epithelial thickness, serum testosterone concentration and number of Spermatogonia, Primary Spermatocytes, Spermatids and Leydig cell compared to the positive group. Therefore, it can be concluded that oral L-Carnitine at a dose of 100 mg/kg can partially prevent the damage caused by ethanol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histomorphometry
  • Testis
  • Ethanol
  • L-Carnitine