اثرات هیستوپاتولوژیکی فرمالدهید برمغزو ریه در مدل حیوانی موش-صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان ،سمنان ، ایران

3 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

4 دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

فرمالدهید (FA) که نام علمی آن متانال است و با فرمول شیمیایی CH2O شناخته می­شود، یک گاز محلول در آب و بی­رنگ می­باشد. فرمالدهید در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و توانایی بالایی در تثبیت نمونه های تشریحی و بافتی بدن دارد. فرمالدهید به صورت مستقیم با اجزای بافت­ها واکنش نشان می­دهد و احتمالا سایتوتوکسوسیتی آن به دلیل واکنش پذیری زیاد آن می­باشد. در این مطالعه اثرات سمی فرمالدهید برای افرادی که به­ طور منظم با این ماده سروکار دارند مثل آناتومیست­ها، دانشجویان پزشکی و کارگران صنایع مختلف، مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این تحقیق 24 قطعه موش بزرگ آزمایشگاهی نر بالغ از نژاد wistar به چهار گروه شش­تایی تقسیم شدند. حیوانات به صورت آزادانه به آب و غذای کافی دسترسی داشتند. پس از طی دوره سازش پذیری، حیوانات به گروه­های زیر تقسیم شدند: گروه کنترل: دریافت کننده نرمال سالین به صورت استنشاقی، گروه یک: دریافت کننده فرمالدئید 1ppm  ،گروه دوم: دریافت کننده فرمالدئید  2ppm   ،گروه سوم: دریافت کننده فرمالدئید 3ppm. زمان اکسپوژر از 8:30 صبح الی 2:30 عصر به مدت شش ساعت در روز به مدت هفت روز بود. پس از پایان اکسپوژر، مقاطع بافتی و رنگ آمیزی شده مغز و ریه و نمونه خون اخذ شده از قلب جهت اندازه گیری آنزیم های کبدی، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج: در ناحیه DGهیپوکامپ مخ نکروز نورونی و تغییرات دژنراتیو نورون­ها در دوزهای 2 و 3 ppm فرمالدهید روند افزایشی را نشان داده و تغییرات پاتولوژیکی چون نفوذ لکوسیتی، ضخامت دیواره آلوئولی و احتقان عروقی در بافت ریه نیز در دوزهای 2 و 3 ppm قابل توجه و معنی دار بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشانگر وجود رابطه مستقیم بین افزایش دوز فرمالین دریافتی و  آسیب­های مغزی، ریوی و کبدی می­باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The histopathological effects of formaldehyde on the lung and brain in the rat animal model

نویسندگان [English]

  • Sepideh Maddah 1
  • Yousefi, M.H. 2
  • Saeideh Naeimi 3
  • sahar Ghaffarikhaligh 4
1 DVM Student, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Department of basic sciences , Faculty of veterinary Medicine , Semnan University , Semnan- iran .
3 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran.
4 Semnan University
چکیده [English]

Formaldehyde (FA), scientifically known as methanol and known by the chemical formula CH2O, is a colorless, water-soluble gas whose pure form is a stimulant. Due to the high use of formaldehyde in various industries as well as its high ability to fix and maintain body tissues. Formaldehyde directly reacts with tissue components and its cytotoxicity is probably due to its high reactivity. In this study investigate the toxic effects of formaldehyde on people who deal with this substance regularly, such as anatomists, medical students, and workers in various industries. For this study, 24 adult male Wistar rats were divided into four groups of six. Animals had free access to adequate water and food. After the adaptation period, the animals were divided into the following groups: control group: normal saline recipient by inhalation, group one: 1ppm formaldehyde recipient, group 2: 2ppm formaldehyde recipient, group 3: 3ppm formaldehyde recipient. Exposure time was from 8:30 am to 2:30 pm for six hours a day for seven days. At the end of the exposure, lung, and brain tissue sections were taken, stained, and then studied. Blood samples were also taken from the heart to evaluate liver enzymes. The DG region of the cerebral hippocampus sections showed an increasing trend of neuronal necrosis and degenerative changes of neurons in groups 2 and 3 and pathological changes such as leukocyte infiltration, alveolar wall thickness, and vascular congestion in the lung tissue sections were also significant in groups 2 and 3.
The results of this study indicate a direct relationship between increasing the dose of formalin intake and brain, lung, and liver damage

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formaldehyde
  • Lung
  • Brain
  • Histopathology
  • Rat