کلیدواژه‌ها = طیور گوشتی
بررسی کاربردی پیشگیری و درمان سندرم آسیت درگله های پرورش طیور گوشتی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 118-118

10.22075/jvlr.2018.3196

- فرامرز گل محمدی شاهرخی*1، معین ربیعی وزیری2


بررسی میزان تأثیر داروی انروفلوکساسین بر روی طیور گوشتی شهر سبزوار

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 194-194

10.22075/jvlr.2018.3559

زهرا سالاری


ارزیابی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های ای کلای جداشده از لاشه ‌طیور گوشتی در شهر سبزوار

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 195-195

10.22075/jvlr.2018.3560

بهار شمشادی؛ زهرا سالاری


بررسی اثرات فسفومایسین (فوزباک پلاس T) در فارم‌های طیور گوشتی شهر سبزوار

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 196-196

10.22075/jvlr.2018.3561

زهرا سالاری


خطرات آلودگی باکتریایی کلواک طیور در بهداشت انسانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 209-209

مصطفی نعمتی1*، فاضل پوراحمد1، طیب سیفی2