بررسی میزان تأثیر داروی انروفلوکساسین بر روی طیور گوشتی شهر سبزوار

نویسنده

مسئول فنی-بهداشتی آزمایشگاه دامپزشکی پاستور، استان خراسان رضوی، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه و هدف:انروفلوکساسین فلوروکوینولون وسیع الطیفی است که در پیشگیری و درمانعفونت‌های باکتریایی در فارم‌های طیور از طریق مهار آنزیم DNA gyrase باکتری موثر می‌باشد.استفاده نامناسب از آنتی بیوتیک‌ها در فارم‌های طیور سبب مقاومت آنتی‌بیوتیکی و عواقبی نظیر ضررهای اقتصادی، افزایش تلفات در فارم‌ها و افزایش بیماری‌های زئونوز در انسان می‌گردد.پژوهش مقطعی حاضر با هدف ارزیابی مقاومت آنتی‌بیوتیکی به داروی انروفلوکساسین و بررسی درصد تأثیر آن در فارم‌های گوشتی سبزوار طراحی و اجرا گردید. مواد و روش کار:تعداد 47 واحد مرغداری گوشتی انتخاب و داروی انروفلوکساسین بصورت آشامیدنی با دوز یک لیتر در هزار لیتر آب (10 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به مدت 4 شبانهروز (در 6-8 ساعت اولیه روز) مصرفو سپس 5 لاشه از هر فارم در هر دوره (فصل) اخذ گردید. در شرایط استریل از قلب، کبد و کلیه لاشه‌ها در محیط مک‌کانگی آگار کشت داده شد. کلنی‌های باکتری به محیط مولرهینتون آگار منتقل و سپس براساس روش انتشار دیسکی Kirby-Bauerمیزان حساسیت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی ارزیابی و درصد میزان تأثیر دارو دراین واحدها در فصول مختلف سال96 بررسی گردید.
بحث و نتیجه‌گیری:با توجه به نتایج به‌دست آمده درصد حساسیت بالا، متوسط و ضعیف به ترتیب در بهار 52%، 32% و 16%، در تابستان 50%، 34% و 16%، در پاییز 41%، 29% و 30% و در زمستان 45%، 30% و 25% و میانگین کلی مقاومت دارویی در این فارم‌ها 75/21% بود. میزان تأثیر دارو بر کاهش تلفات و علایم بالینی بیماری‌ها، بهبود ضریب تبدیلو میزان رضایت‌مندی مرغدار نیز بررسی گردید.کارآیی دارو در موارد فوق، در بهار (39%)، تابستان (40%)، پاییز (28%) و زمستان (32%) بود. مقاومت باکتریایی به داروی انروفلوکساسینبه‌دلیل مصرف خودسرانه این دارو در سال‌های اخیر در منطقه،بالا می‌باشد.انجام تست آنتی‌بیوگرام قبل از تجویز هرگونه آنتی‌بیوتیک، رعایت اصول بهداشتی، قرنطینه‌ای، مدیریتی و استفاده از پروبیوتیک‌ها منجر به کاهش نیاز به مصرف آنتی‌بیوتیک خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -