بررسی اثرات فسفومایسین (فوزباک پلاس T) در فارم‌های طیور گوشتی شهر سبزوار

نویسنده

مسئول فنی-بهداشتی آزمایشگاه دامپزشکی پاستور، استان خراسان رضوی، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه و هدف:فسفومایسین با نام تجاری فوزباک پلاس T، آنتی‌بیوتیک وسیع الطیف موثر بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی است. مکانیسم اثر باکتریوسیدال آن ممانعت از تشکیل دیواره سلولی باکتری است. پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر با هدف ارزیابی تأثیرداروی فسفومایسین و میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی نسبت به آن در فارم‌های گوشتی سبزوار در سال 96طراحی و اجرا گردید. مواد و روش کار:تعداد 65 واحد مرغداری گوشتی انتخاب و داروی فسفومایسین بصورت آشامیدنی با دوز 160 میلی‌گرمفوزباک (40 گرم فسفومایسین) به ازای هر کیلوگرم وزن بدندر هزار لیتر آب به مدت 4 شبانهروز (در 6-8 ساعت اولیه روز) مصرفو سپس 5 لاشه از هر فارم در هر دوره (فصل) اخذ گردید. در شرایط استریل از قلب، کبد و کلیه لاشه‌ها در محیط مک‌کانگی آگار کشت داده شد. کلنی‌های باکتری به محیط مولرهینتون آگار منتقل و سپس براساس روش انتشار دیسکی Kirby-Bauerمیزان حساسیت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی ارزیابی و درصد میزان تأثیر دارو دراین واحدها در فصول مختلف سال96 بررسی گردید. بحث و نتیجه‌گیری:با توجه به نتایج به‌دست آمده درصد حساسیت بالا، متوسط و ضعیف به ترتیب در بهار 61%، 27% و 12%، در تابستان 62%، 27% و 21%، در پاییز 55%، 23% و 22% و در زمستان 57%، 28% و 15% و میانگین کلی مقاومت دارویی در این فارم‌ها 5/17% بود. مقاومت باکتریایی به فسفومایسینبه‌دلیل مصرف خودسرانه این دارو در سال‌های اخیر در منطقه،بالا می‌باشد. میزان تأثیر دارو بر کاهش تلفات و علایم بالینی بیماری‌ها و بهبود ضریب تبدیلنیز بررسی گردید.بیشترین کارآییفسفومایسین در تمامی موارد بالا، در بهار (70%)، تابستان (71%)، پاییز (62%) و زمستان (66%) بود. بیشترین میزان رضایت‌مندی مرغداران از این آنتی‌بیوتیک در تابستان و کمترین آن در زمستان بود. نظارت غیرمستمر و غیرمسئولانه، مدیریت ضعیف تغذیه،انجام تست آنتی‌بیوگرام قبل از تجویز هرگونه آنتی‌بیوتیک و مصرف خودسرانه فوزباک مهمترین دلیل افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی در منطقه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • - -